Εντάξεις στο Σχέδιο πόλης περιοχών Ειδικής Κατηγορίας Αρθρα 111 έως 115
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Γ > Αρθρον-111
(Αρθ-38 παρ.1, παρ.2, παρ.3, παρ.4, παρ.5, παρ.6 και παρ.7 Ν-1337/83)
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
1. Η έγκριση των ρυμοτομικών σχεδίων και των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-19 του ΝΔ-3958/59 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας, κυρώσεως πράξεων τινών του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων", όπως ισχύει, που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη 14-3-83 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν-1337/83) με βάση προσωρινές διανομές και για τους οποίους δεν έχουν κυρωθεί τα οριστικά σχέδια, γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων κατά τη διαδικασία του Αρθ-154 και μετά γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού, στο οποίο μετέχει με ψήφο υπάλληλος της νομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που ορίζεται από το νομάρχη, όταν το συμβούλιο πρόκειται να γνωμοδοτήσει για τα θέματα αυτά. Η μεταβίβαση της κυριότητας των οικοπέδων στους δικαιούχους γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας μετά την πιο πάνω έγκριση των σχεδίων. Στις περιπτώσεις αυτές η υποχρέωση εισφοράς σε γη εξαντλείται με τη διάθεση των κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται στα σχέδια αυτά, η δε υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα ορίζεται σε 3% της αξίας των οικοπέδων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθ-46.
2. Η παρ.1 εφαρμόζεται ανάλογα και για οικισμούς που στην περιοχή τους έχει γίνει μέχρι τη 14-3-83 αναδασμός με την αγροτική νομοθεσία, εφόσον στον αναδασμό αυτόν περιλαμβάνονται εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως οικόπεδα.
3. Για εγκρίσεις σχεδίων και όρων και περιορισμών δόμησης νέων οικισμών που εμπίπτουν στο Αρθ-19 του ΝΔ-3958/59 ή επεκτάσεις σχεδίων τέτοιων οικισμών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφ.Α του Μέρους ΙΙ.
Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισμού των δικαιούχων οικοπέδων του προηγούμενου εδαφίου.
4. Τροποποιήσεις σχεδίων οικισμών που έχουν κυρωθεί κατά την αγροτική νομοθεσία γίνονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων κατά τη διαδικασία του Αρθ-154.
5. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να οριστεί κατά περιοχές της χώρας ότι η κατά τις προηγούμενες παραγράφους έγκριση, επέκταση ή τροποποίηση των σχεδίων γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. Με όμοια Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται στην περίπτωση αυτή και με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να ορισθεί ότι η ανωτέρω έγκριση, επέκταση ή τροποποίηση των σχεδίων γίνεται αντί με απόφαση του νομάρχη με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του Αρθ-33 του Ν-1337/83.
6. Η εφαρμογή των σχεδίων οικισμών που εγκρίθηκαν κατά την αγροτική νομοθεσία γίνεται, όπου συντρέχει περίπτωση, με τις ισχύουσες προ του Ν-947/79 σχετικές πολεοδομικές διατάξεις.
7. Τα σχέδια οικισμών ή τμημάτων οικισμών που δημιουργήθηκαν μέχρι τη 14-3-83 από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας και που η αρμοδιότητα έγκρισης του ρυμοτομικού τους σχεδίου ανήκει στην αρμοδιότητα είτε του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, είτε του νομάρχη, εγκρίνονται κατά τη διαδικασία του Αρθ-154 και με τους περιορισμούς, όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την έναρξη της ισχύος του Ν-947/79.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Γ > Αρθρον-112
(ΠΔ/24-4/23-5-85)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ
Α.1. Ως δικαιούχοι οικοπέδων σε νέους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-19 του ΝΔ-3958/59 ή σε επεκτάσεις αυτών, κατά την παρ.3 του προηγούμενου άρθρου, επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας.
α) Οι πολιτικοί πρόσφυγες
β) Οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
γ) Οι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας ή του δήμου που ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα.
δ) Οι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας ή του δήμου που ασχολούνται στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
ε) 'Οσοι επιθυμούν να εγκατασταθούν στους οικισμούς αυτούς και προέρχονται από το εξωτερικό ή από μεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας με την εξής σειρά προτεραιότητας: Αυτοί που ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό. 'Οσοι έχουν ηλικία μεγαλύτερη των εξήντα ετών. Οι συνταξιούχοι.
2. Η επιλογή κάποιου ως δικαιούχου δεν επιτρέπεται εφόσον διαθέτει οικόπεδο ή κατοικία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
Μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις επιλογής προτιμούνται οι παντρεμένοι.
3. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων που προβλέπεται στο Αρθ-71 του Αγροτικού Κώδικα.
Β.1.α) Τα οικόπεδα παραχωρούνται κατά κυριότητα. Η κυριότητα αποκτάται με τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου.
Το παραχωρητήριο μεταγράφεται με μέριμνα της διεύθυνσης γεωργίας.
β) Η παραχώρηση γίνεται με τίμημα το οποίο καθορίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας.
2. Η παραχώρηση ανακαλείται και ο δικαιούχος διαγράφεται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις.
α) Δεν κτίσει σπίτι μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την απόκτηση της κυριότητας. Παράταση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο μία φορά για χρονικό διάστημα έως δύο (2) χρόνια εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
β) Εγκαταλείψει τον οικισμό πριν περάσουν δέκα (10) χρόνια από την απόκτηση της κυριότητας. Εγκατάλειψη του οικισμού πριν από την παρέλευση της δεκαετίας είναι δικαιολογημένη μόνο για λόγους σοβαρής βλάβης της υγείας του δικαιούχου ή μέλους της οικογενείας του. Αν ο δικαιούχος εγκαταλείψει μαζί με την οικογένειά του τον οικισμό αδικαιολόγητα πριν από την παρέλευση της δεκαετίας από την απόκτηση της κυριότητας, εφόσον έχει κτίσει σπίτι, υποχρεούται στην καταβολή της αγοραίας αξίας του οικοπέδου κατά το χρόνο εγκατάλειψης, διαφορετικά η παραχώρηση ανακαλείται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων. Η αγοραία αξία του οικοπέδου καταβάλλεται σε τρείς (3) ετήσιες ισόποσες δόσεις.
3. Η μεταβίβαση του οικοπέδου απαγορεύεται πριν περάσουν (10) χρόνια από την απόκτηση της κυριότητας. Μεταβίβαση μέσα στη δεκαετία επιτρέπεται μόνο για λόγους σοβαρής βλάβης της υγείας του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του, ύστερα από απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων.
4. Αν ο δικαιούχος αποβιώσει μέσα στη δεκαετία από την απόκτηση της κυριότητας και έχει ήδη κτίσει σπίτι, η μεταβίβαση στους κληρονόμους του επιτρέπεται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων, η οποία διαπιστώνει την ύπαρξη του κτίσματος.
Αν δεν έχει κτίσει σπίτι, το οικόπεδο μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενότητας Α του άρθρου αυτού.
Η μεταβίβαση γίνεται με απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων και οι υποχρεώσεις των κληρονόμων αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της απόφασης.
5. Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπει το άρθρο αυτό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Γ > Αρθρον-113
(Αρθ-37 Ν-1337/83), Αρθ-8 παρ.16 Ν-1512/85)
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ρυμοτομικά σχέδια που μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν από το Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως, Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Δημοσίων 'Εργων, υπηρεσία οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων 'Εργων και Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μέχρι την 14-3-83 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν-1337/83), μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων για την αποκατάσταση δικαιούχων των παραπάνω φορέων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής τους, θεωρούνται εγκεκριμένα όπως έχουν. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η εφαρμογή της ρυμοτομικής μελέτης τέτοιων σχεδίων. Για την τροποποίηση ή επέκταση των σχεδίων αυτών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Γ > Αρθρον-114
(Αρθ-26 και Αρθ-43 παρ.8 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.13 Ν-1512/85, Αρθ-98 παρ.16 Ν-1892/90, Αρθ-27 παρ.3 Ν-1947/91, Αρθ-29 παρ.1 Ν-2224/94)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
1. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.Ζ του Μέρους ΙΙ, μπορεί να εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923, για τον καθορισμό χώρων για την ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας καθώς και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών κρατικών προγραμμάτων και επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων του ΟΕΚ, της ΔΕΠΟΣ και της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και να ορίζονται γενικώς οι όροι και περιορισμοί δόμησής τους. Η απόκτηση των παραπάνω χώρων γίνεται με μέριμνα και δαπάνες των οικείων φορέων, είτε με ελεύθερη συναλλαγή, είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μέσα στα διοικητικά όρια δήμων και κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω απο 5000 κατοίκους η κατά τα παραπάνω έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με απόφαση του οικείου νομάρχη.
Για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την εκτέλεση των παραπάνω στεγαστικών προγραμμάτων τηρείται η διαδικασία του Αρθ-154.
2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.Ζ τους Μέρους ΙΙ, μπορεί να εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο:
α) για την πολεοδόμηση ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων γενικών πολεοδομικών σχεδίων ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 καθώς και να ορίζονται γενικώς οι όροι και περιορισμοί δόμησής τους.
Κατά την παραπάνω έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων ή την πολεοδόμηση ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ποσοστό τουλάχιστον 30% της έκτασης διατίθεται για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοινωφελών σκοπών.
β) σε περιοχές εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 για τη μεταφορά οικισμών που πλήγηκαν από σεισμούς ή κατολισθήσεις ή μεταφέρονται από αρχαιολογικούς χώρους.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Γ > Αρθρον-115
(Αρθ-1, Αρθ-4 παρ.2, παρ.3 και παρ.4 Ν-742/77)
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΒΙΠΕ)
1. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, μπορεί να καθορίζονται, για τη βιομηχανική, βιοτεχνική και γενικά την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, στις διάφορες περιοχές αυτής και στα πλαίσια των υφισταμένων σχεδίων και προγραμμάτων χωροταξίας και προστασίας του περιβάλλοντος, βιομηχανικές περιοχές για την εγκατάσταση σε αυτές κάθε είδους βιομηχανικών, ναυπηγοεπισκευαστικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων επεξεργασίας, αποθήκευσης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.
Μέχρι την έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων χωροταξίας, οι βιομηχανικές περιοχές καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.
Ο ειδικότερος προσδιορισμός της θέσης, έκτασης και των ορίων κάθε βιομηχανικής περιοχής, γίνεται με αναφορά σε απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), η οποία αποτελείται από το Διοικητή και τους Υποδιοικητές αυτής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μέσα στις περιοχές αυτές εμπίπτει τμήμα που περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παραπάνω απόφασης, καταργείται αυτοδικαίως το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης κατά το τμήμα αυτό που τίθεται εκτός σχεδίου πόλης.
2. Με τα κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα, μπορεί να ορίζονται εκτάσεις ως βιομηχανικές περιοχές με το σκοπό εγκατάστασης και μεμονωμένων επιχειρήσεων, ομάδων επιχειρήσεων, καθώς και αποθηκών υγρών και αερίων καυσίμων όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος.
Επίσης με όμοια Προεδρικά Διατάγματα μπορεί να ορίζονται και εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ορισμένα οικόπεδα ως βιομηχανικές περιοχές, για την εγκατάσταση βιοτεχνικών επιχειρήσεων σε πολυόροφα κτίρια που θα ανεγερθούν.
3. Τα πολεοδομικά και ρυμοτομικά σχέδια και οι όροι και περιορισμοί δόμησης κάθε βιομηχανικής περιοχής εκπονούνται και συντάσσονται από τις τεχνικές υπηρεσίες της διεύθυνσης βιομηχανικών περιοχών της ΕΤΒΑ ή από τρίτους με ανάθεση σε αυτούς από την ΕΤΒΑ, θεωρούνται από το Διοικητή αυτής και εγκρίνονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων σύμφωνα με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την υποβολή των σχετικών πλήρων μελετών από την ΕΤΒΑ εγκρίνει αυτές με τις τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρει και τις διαβιβάζει μαζί με το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία μόνος ο Υπουργός Ανάπτυξης εγκρίνει τις μελέτες και προτείνει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.
5. Οι όροι δόμησης των κτιρίων που θα ανεγερθούν σύμφωνα με το εδαφ.β της παρ.2 του παρόντος άρθρου και των κτιρίων εγκατάστασης των Υπηρεσιών της ΕΤΒΑ και των εργαστηρίων αυτής καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-160.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002