Σχεδιασμός Πόλεων και Οικισμών άνω των 2000 Κατοίκων Άρθρα 58 έως 67
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-58
(Αρθ-30 Ν-947/79)
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1. Το ΠΔ του Αρθ-52 παρ.3 κοινοποιείται με φροντίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωορταξίας και Δημοσίων 'Εργων στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο με τον τίτλο "ζώνη ενεργού πολεοδομίας", μαζί με σημείωση της ονομασίας του δήμου ή της κοινότητας ή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται κάθε ζώνη. Αν τυχόν υπάρχει κτηματολόγιο γίνεται η πρέπουσα καταχώρηση σε αυτό.
2. Η σύμβαση αναθέσεως του έργου αναμόρφωσης ή ανάπτυξης ΖΕΠ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες τήρησης του παραπάνω βιβλίου και τα στοιχεία που καταχωρούνται ή σημειώνονται σε αυτό.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-59
(Αρθ-31 Ν-947/79)
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του διατάγματος σύμφωνα με το Αρθ-52 παρ.3 που καθορίζει τη ΖΕΠ, ενεργείται κτηματογράφηση του συνόλου της έκτασης της ζώνης για τον καθορισμό των ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε αυτήν, της θέσης, των ορίων και του εμβαδού κάθε μίας, καθώς και για τον προσδιορισμό των οικοδομών ή άλλων μονίμων εγκαταστάσεων ή έργων που βρίσκονται μέσα σε αυτές.
2. Η κτηματογράφηση ενεργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή από τον ειδικό οργανισμό κτηματογραφίσεων ή από αυτόν με τον οποίο καταρτίστηκε το προσύμφωνο που αναφέρεται στο Αρθ-55 παρ.4, ή και από τρίτο ιδιώτη ή εταιρία και περιλαμβάνει τη σύνταξη κτηματογραφικού χάρτη που απεικονίζει τις επί μέρους ιδιοκτησίες και τις οικοδομές ή άλλες κατασκευές που βρίσκονται σ'αυτές, καθώς και τη σύνταξη κτηματολογικού πίνακα όπου καταγράφονται οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που φαίνονται στον κτηματολογικό χάρτη, το εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας, τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των οικοδομών ή άλλων κατασκευών που υπάρχουν σε αυτές και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα τρίμηνο από τη δημοσίευση του ΠΔ σύμφωνα με το Αρθ-52 παρ.3 να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία ή το φορέα ή ιδιώτη που ανέλαβε την κτηματογράφηση, δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας τους. Σε περίπτωση παράλειψής τους ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσεται με βάση κάθε υφιστάμενο νόμιμο στοιχείο.
3. Ο κτηματολογικός χάρτης που καταρτίστηκε και ο πίνακας κοινοποιούνται στον οικείο δήμο ή κοινότητα, όπου και παραμένουν επί ένα μήνα στη διάθεση του κοινού για ενημέρωση αυτού. Για το γεγονός αυτό τοιχοκολλάται ανακοίνωση η οποία δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και σε μία ημερησία εφημερίδα των Αθηκών ή της Θεσσαλονίκης.
Η παραπάνω μηνιαία προθεσμία αρχίζει από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή από την ημέρα της τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης, αν αυτή έγινε μεταγενέστερα.
4. Επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου μονομελούς πρωτοδικείου κατά του κτηματολογικού χάρτη και του πίνακα, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Η προσφυγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα των Αρθ-682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ενδικό μέσον, αλλά η έκδοση αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής δεν εμποδίζει την άσκηση τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής, της οποίας το αντικείμενο μετατρέπεται, σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου, στην αντίστοιχη αξία αυτού. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής ή της τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής, διορθώνεται υποχρεωτικά ο κτηματολογικός πίνακας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οικεία απόφαση.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-60
(Αρθ-32 Ν-947/79)
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΖΩΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1. Η πολεοδομική μελέτη της ΖΕΠ συντάσσεται: α) είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή από δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης που εποπτεύεται από αυτό, και αν εγκριθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, αποτελεί στοιχείο της σύμβασης που καταρτίζεται με τον ανάδοχο, β) είτε από τον ανάδοχο φορέα που ορίζεται σύμφωνα με το Αρθ-55 μέσα στα πλαίσια της μελέτης οικιστικής ανάπτυξης ή αναμόρφωσης της περιοχής του Αρθ-38 και σύμφωνα με τους όρους και δεσμεύσεις που επιβάλλονται με το προσύμφωνο του Αρθ-55 παρ.4.
2. Η παραπάνω μελέτη εγκρίνεται και αρχίζει να ισχύει με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ.
3. Η πολεοδομική μελέτη της παρ.1 περιέχει:
α) τις ειδικές χρήσεις γης και τους πρόσθετους περιορισμούς, απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις που αναφέρονται σε κάθε μία από αυτές,
β) τους προβλεπόμενους κάθε είδους κοινόχρηστους χώρους (οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους κήπους και άλση, πρασιές και άλλους για κοινωφελείς σκοπούς αναγκαίους κοινόχρηστους χώρους),
γ) τα προβλεπόμενα δημόσια ή κοινωφελή κτίρια καθώς και τα έργα και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας που προβλέπονται στη ζώνη,
δ) τους οικοδομήσιμους χώρους,
ε) τους όρους και περιορισμούς δόμησης,
στ) πρόσθετους όρους που αναφέρονται στα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά, τον τρόπο κατασκευής και την αισθητική εμφάνιση των κτιρίων και γενικά την αισθητική διαμόρφωση όλου του χώρου, τα ελάχιστα όρια μεγέθους των οικοδομών, τον τρόπο διαμόρφωσης και χρήσης των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και τις υποχρεώσεις που είναι συναφείς με τους όρους αυτούς,
ζ) το ποσοστό εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη ζώνη,
η) τη λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων πολεοδομικών ή κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την ενεργοποίηση της ζώνης και την εφαρμογή του οικείου προγράμματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ειδική ρύθμιση για την πλήρη ενεργοποίηση της ζώνης.
4. Η πολεοδομική μελέτη συνοδεύεται από πολεοδομικό σχέδιο, όπου φαίνεται η διαμόρφωση όλου του χώρου, οι εκτάσεις στις οποίες αναφέρεται κάθε ειδική χρήση γης, οι δημιουργούμενοι κοινόχρηστοι γενικά χώροι, οι θέσεις των δημόσιων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων, καθώς και άλλων έργων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, οι οικοδομήσιμοι χώροι, η θέση, το σχήμα και οι διαστάσεις των οικοπέδων που διαμορφώνονται, καθώς και η θέση των κτιρίων μέσα σε αυτά. Το σχέδιο αυτό δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα στοιχεία της μελέτης που αναφέρονται στην παρ.3.
5. Εάν υπάρχουν κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις μέσα σε ιδιοκτησίες και βρίσκονται στη ζώνη, η διατήρηση και η χρήση αυτών καθορίζονται από την πολεοδομική μελέτη.
Στην αντίθετη περίπτωση, αν χαρακτηρίζονται ότι πρέπει να κατεδαφιστούν, οι ιδιοκτησίες αγοράζονται από τον ανάδοχο φορέα ή απαλλοτριώνονται για λογαριασμό του και ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την εγκατάστασή του μέσα στη ΖΕΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα από τη σύμβαση ανάθεσης του έργου.
6. Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, τα όργανα, ΟΤΑ ή άλλοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ή σύλλογοι που τα γνωμοδοτούν για το περιεχόμενό της, τα σχετικά με την ενημέρωση του κοινού, με τον τρόπο που λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-61
(Αρθ-33 Ν-947/79)
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΖΕΠ
1. Οι αναγκαίες εκτάσεις για την ενεργοποίηση της ζώνης και την εφαρμογή του προγράμματος αυτής τίθενται στη διάθεση του φορέα που αναφέρεται στο Αρθ-55 παρ.1 είτε με απευθείας παραχώρηση αυτών από το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε μετά από άσκηση του δικαιώματος επί ίσοις όροις προτίμησης σύμφωνα με το Αρθ-225, είτε μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Αρθ-285. Το Δημόσιο έχει υποχρέωση να διαθέσει αμέσως στον ανάδοχο τα ακίνητα τα οποία ανήκουν σ' αυτό ή περιήλθαν σ' αυτό μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή την αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ αυτού.
2. Επιτρέπεται πάντοτε η απόκτηση ακινήτων μέσα στη ΖΕΠ με ειδικά συμφωνούμενο τίμημα ή αντάλλαγμα μετά από ελεύθερες διαπραγματεύσεις από το Δημόσιο ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, ή από τον ανάδοχο φορέα σύμφωνα με το Αρθ-55. Το αντάλλαγμα μπορεί αν είναι παροχή ίσης αξίας είτε οικοπέδου, είτε κτιρίου, ή διαμερίσματος, αν πρόκειται για διηρημένη κατά κτίρια ή κατά ορόφους ιδιοκτησία αντίστοιχα από τα τελικά οικόπεδα ή κτίρια της ζώνης που διαμορφώνονται.
3. Για το εύλογο του τιμήματος ή του ανταλλάγματος γνωμοδοτεί, πριν την αγορά ή τη σύμβαση για την ανταλλαγή, τριμελής επιτροπή που αποτελείται από ένα πρόεδρο διοικητικού πρωτοδικείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο της τοποθεσίας του ακινήτου και από έναν ανώτερο υπάλληλο της πολεοδομικής υπηρεσίας. Η επιτροπή ορίζεται για κάθε ζώνη με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, και αποφασίζει αφού λάβη υπόψη τα υπάρχοντα στοιχεία μεταβίβασης ακινήτων στην περιοχή ή τις τιμές μονάδος που έχουν ήδη ορισθεί για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και κάθε άλλο νόμιμο στοιχείο. Η αγορά ή ανταλλαγή που αναφέρεται στην παρ.2 δεν μπορεί να συμφωνηθεί με τίμημα ή αντάλλαγμα ανώτερο από αυτό που η παραπάνω επιτροπή εκτιμά ότι καλύπτει πλήρως την αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της αγοράς ή ανταλλαγής. Ο τρόπος συγκρότησης της παραπάνω επιτροπής, τα σχετικά με το διορισμό των αναπληρωματικών μελών, τη διαδικασία ενώπιον αυτής, τα ειδικότερα στοιχεία και κριτήρια εκτίμησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
4. Με τη σύμβαση που καταρτίζεται με τον ανάδοχο είναι δυνατό να οριστεί ότι εφόσον ιδιοκτήτης ζητά την ανταλλαγή ακινήτου του που βρίσκεται μέσα στη ζώνη με αντάλλαγμα την παροχή σε αυτόν οικοδομήσιμου χώρου που θα διαμορφωθεί με την πολεοδομική μελέτη ή με αντάλλαγμα έτοιμη κατοικία ή διαμέρισμα από αυτά που θα κατασκευασθούν σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα, τότε η παραχώρηση με ανταλλαγή, ίσης τουλάχιστον αξίας οικοπέδου ή κατοικίας ή διαμέρισμα από αυτά που θα κατασκευασθούν σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα, τότε η παραχώρηση με ανταλλαγή, ίσης τουλάχιστον αξίας οικοπέδου ή κατοικίας ή διαμερίσματος είναι υποχρεωτική.
5. Εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για δημόσια ωφέλεια και δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκαν πριν τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος του Αρθ-52 παρ.3, διατίθενται υποχρεωτικά εφόσον περιληφθούν σε ΖΕΠ για την εκπλήρωση του προγράμματος αυτής μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και τον Υπουργό που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται τα όργανα στα οποία ανατίθεται η διαπραγμάτευση, καθώς και εκείνα τα οποία αποφασίζουν τη σύναψη της σύμβασης αγοράς ή ανταλλαγής, τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί και τα σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, τα στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν από τον πωλητή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-62
(Αρθ-34 Ν-947/79)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1. Μετά την απόκτηση και διάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, στον ανάδοχο φορέα των αναγκαίων εκτάσεων για την ενεργοποίηση της ζώνης ή και πριν την ολοκλήρωση αυτών, όπου είναι τεχνικά δυνατό, ο ανάδοχος φορέας εκτελεί τα έργα διαμόρφωσης του χώρου καθώς και τα έργα υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη και τη σύμβαση που υπογράφηκε από αυτόν.
2. Στη συνέχεια ή και παράλληλα με τα έργα της παρ.1 εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, ο ίδιος όπως παραπάνω φορέας ή και άλλος ανάδοχος εάν τα παραπάνω έργα έχουν ανατεθεί χωριστά σε αυτόν, σύμφωνα με το Αρθ-55 παρ.6, συντάσσει τις κτιριακές μελέτες και εκτελεί τα οικοδομικά έργα στους οικοδομήσιμους χώρους που διαμορφώνονται με βάση την πολεοδομική μελέτη και τη σύμβαση που υπογράφηκε από αυτόν.
3. Ταυτόχρονα με την έναρξη των έργων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται τα μέτρα βοηθείας που προβλέπονται από την οικεία σύμβαση προς τους ιδιώτες που είναι εγκατεστημένοι στη ζώνη για τη στέγαση ή επαγγελματική αποκατάσταση αυτών σε άλλους κοντινούς χώρους ή οικισμούς, οριστικά ή μέχρι την επανεγκατάσταση αυτών μέσα στη ζώνη που ενεργοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της οικείας μελέτης.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ του Δημοσίου ή δημοσίου οργανισμού ή δημόσιας επιχείρησης πολεοδομίας και στέγασης του ανάδοχου φορέα για το κύρος, την ερμηνεία και εφαρμογή όρων της σύμβασης ή για την εκτέλεση των έργων μπορεί να επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα από τη σύμβαση. Κάθε διαφορά μεταξύ του ανάδοχου και ιδιωτών που είναι εγκατεστημένοι στο χώρο της ζώνης σχετικά με την απομάκρυνση αυτών, τη στέγαση ή επαγγελματική στέγαση αυτών ή την επανεγκατάστασή τους στις κατασκευαζόμενες νέες οικιστικές μονάδες, υπάγεται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου και εκδικάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κατά της απόφασης που εκδίδεται επιτρέπεται η άσκηση του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης για τους λόγους που αναφέρονται στο Αρθ-560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
5. 'Οσοι επανεγκαθίστανται ή εγκαθίστανται για πρώτη φορά στη ΖΕΠ, με απόκτηση κατά κυριότητα οικοπέδου, χώρου επαγγελματικής εγκατάστασης, κατοικίας, ιδανικού μεριδίου ή διαμερίσματος κατ' όροφο ιδιοκτησίας βαρύνονται με την εισφορά σε χρήμα του Αρθ-52 παρ.9 την οποία καταβάλουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-46. Οι ιδιοκτησίες που υπάρχουν πριν την ενεργοποίηση της ζώνης και διατηρούνται ακόμα, βαρύνονται με την εισφορά σε γη σύμφωνα με τους όρους του Αρθ-52 παρ.9.
6. Στις οικοδομήσιμες εκτάσεις και οικόπεδα που δημιουργούνται από την ενεργοποίηση της ζώνης επιτρέπεται η σύσταση διαιρεμένων κατά κτίρια ή μέρη αυτών, ιδιοκτησιών χωρίς κατάτμηση σε μικρότερα οικόπεδα καθώς και η σύσταση διαιρεμένων κατά ορόφους ιδιοκτησιών. Η σύσταση των διαιρεμένων αυτών ιδιοκτησιών (κάθετες και οριζόντιες συνιδιοκτησίες) επιτρέπεται να γίνεται και με μονομερή δικαιοπραξία που καταρτίζεται από τον ανάδοχο φορέα με δήλωσή του σε συμβολαιογράφο που καταχωρείται νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών ή στο οικείο κτηματολόγιο.
7. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο των έργων από το Δημόσιο ή τον οικείο δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, τα σχετικά με τη συνδρομή ή συμμεροχή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στην ενεργοποίηση της ζώνης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
8. Η μέριμνα για τη συντήρηση, καθαριότητα και κανονική χρήση κοινών ιδιόκτητων χώρων που δημιουργούνται στη ΖΕΠ, η συντήρηση και ανανέωση του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού και η συντήρηση των έργων υποδομής, η φροντίδα για τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση των χώρων πρασίνου και η αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της ζώνης, ανήκει από κοινού, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των οικείων δήμων ή κοινοτήτων, σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων της ζώνης και ασκείται με βάση κανονισμούς εγκρινόμενους από τη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών της ζώνης. Μέχρι τη σύνταξη και έγκριση τέτοιου κανονισμού τα παραπάνω ζητήματα ρυθμίζονται από προσωρινό κανονισμό που συντάσσεται από τον ανάδοχο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοδίων 'Εργων. Με τον προσωρινό αυτό κανονισμό καθορίζεται το ποσοστό ψήφων κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας της ζώνης, καθώς και ο τρόπος εκπροσώπησης των ιδιοκτητών αυτής στη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών της ζώνης. Οι αποφάσεις της γενικής αυτής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των ψήφων, εκτός αν πρόκειται για θέματα του προηγούμενου εδαφίου οπότε απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών της γενικής συνέλευσης για την τροποποίηση των ρυθμίσεων αυτών.
9. Με την πολεοδομική μελέτη είναι δυνατό να προβλεφθεί η σύσταση αναγκαστικού συνεταιρισμού των ιδιοκτητών της ζώνης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παρ.8 καθώς και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στη συμβίωση των εγκατεστημένων στη ζώνη και σχετικά με τις προκύπτουσες σχέσεις και ανάγκες από την ιδιοκτησία αυτών. Σε περίπτωση σύστασης αναγκαστικού συνεταιρισμού διαχείρισης τα θέματα της παρ.8 ρυθμίζονται με το καταστατικό που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
10. Στους συνεταιρισμούς που συστήνονται με αυτό τον τρόπο εφαρμόζονται ανάλογα όσα ορίζονται στα Αρθ-67 εώς Αρθ-69 και Αρθ-74 παρ.2.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-63
(Αρθ-20 παρ.1 περιπτ.α και β και Αρθ-35 Ν-947/79, Αρθ-10 παρ.1 εώς παρ.7 πλην τελικού εδαφίου παρ.5 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.3 Ν-1512/85 και Αρθ-98 παρ.6 εδαφ.α Ν-1892/90)
ΖΩΝΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ (ΖΑΑ)
1. Αστικός αναδασμός μέσα σε ΓΠΣ είναι το σύνολο των διαδικασιών, οι οποίες αποσκοπούν στην πολεοδομική ενεργοποίηση αυτής με τη συνεισφορά των ιδιοκτησιών τους από όλους τους ιδιοκτήτες για τη δημιουργία ή διαμόρφωση και εκ νέου παραχώρηση σε αυτούς οικοδομήσιμων γενικά χώρων που να εξυπηρετούν τις χρήσεις γης που προβλέπονται για την οικεία ζώνη.
2. Τα οικόπεδα που δημιουργούνται με τον αναδασμό και παραχωρούνται στους ιδιοκτήτες που συνεισέφεραν ακίνητα, με τα κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις που τυχόν υπάρχουν σε αυτά πρέπει να έχουν ίση τουλάχιστον αξία με την αξία του συνόλου του ακινήτου που συνεισέφερε ο καθένας μετά την αφαίρεση της εισφοράς σύμφωνα με το Αρθ-45.
3. Η ΖΑΑ καθορίζεται με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ο καθορισμός ΖΑΑ μπορεί να γίνει και με το ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης κατά το Αρθ-44.
4. Η κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισμό μιας περιοχής ως ΖΑΑ μπορεί να γίνει α) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή β) μετά από πρόταση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικής επιχείρησης ή γ) από τη ΔΕΠΟΣ ή εταιρεία μικτής οικονομίας ή δ) μετά από αίτηση νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνοδεύεται με δήλωση της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των ιδιοκτητών της περιοχής που οι ιδιοκτησίες τους καλύπτουν τα 3/4 τουλάχιστον της επιφάνειάς της, ότι συμφωνούν για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ΖΑΑ.
5. Η διαδικασία αυτή καθορισμού μπορεί να αρχίζει μαζί με την εκπόνηση του ΓΠΣ ή και μεταγενέστερα. Στην πρώτη περίπτωση το περίγραμμα της ΖΑΑ συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση του ΓΠΣ.
6. Οι διατάξεις του παρόντος και των επόμενων Αρθ-64 εώς και 78, με τις οποίες γίνεται ανάπτυξη ή αναμόρφωση περιοχής με αστικό αναδασμό, μπορεί να εφαρμόζονται και χωρίς την έκδοση των ΠΔ ή κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται σ'αυτές.
Ειδικότερα:
α) αντί των ειδικών βιβλίων ΖΑΑ που αναφέρονται στο Αρθ-65 και της προβλεπόμενης από το άρθρο αυτό εγγραφής σε ειδικό βιβλίο των υποθηκοφυλακείων, μεταγράφεται το σχετικό ΠΔ καταχωρούμενο σε ειδικές μερίδες με τίτλο "Ζώνες Αστικού Αναδασμού" και
β) αντί των διαδικασιών έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ΖΑΑ για τον καθορισμό των οποίων προβλέπει το Αρθ-72 παρ.5 εφαρμόζονται οι διαδικασίες του Αρθ-44. Η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο φορέα μπορεί να προβλέπει το συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα ή μέρους της με τις δαπάνες των κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων που κατασκευάζει ο ανάδοχος.
7. Για την έκδοση του ΠΔ καθορισμού ΖΑΑ σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία του Αρθ-154. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για την έκδοση των ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ΖΑΑ που προβλέπεται από το Αρθ-72, αν η μελέτη αυτή εγκρίνεται χωριστά και δεν έχει εγκριθεί μαζί με την πολεοδομική μελέτη του Αρθ-43.
8. Για το ύψος της εισφοράς σε γη και χρήμα σε ΖΑΑ εφαρμόζονται αντίστοιχα τα Αρθ-45 παρ.4 και επόμενες και 46. Εάν μέρος ή και το σύνολό της είναι πυκνοδομημένη περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται αντί του προηγούμενου εδαφίου οι παρ.1 και 2 του Αρθ-45. Σε περίπτωση που ΖΑΑ χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Αρθ-47 ΖΕΕ, εφαρμόζονται
τα εξής:
α) η εισφορά γης για τις ιδιοκτησίες των φορέων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης ΖΑΑ, όπως αυτοί ορίζονται από το Αρθ-64 ορίζεται σε ποσοστό 35%
β) για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω ΖΕΕ και μόνο για τα τμήματα αυτών πάνω από 1000 τμ οι προβλεπόμενες από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εισφορές του Αρθ-45 παρ.4 μειώνονται κατά 10%.
9. Η εκπλήρωση της εισφοράς γης γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.10 του Αρθ-52.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-64
(Αρθ-36 Ν-947/79)
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
1. Ο αστικός αναδασμός ορισμένης ζώνης μπορεί να επαναληφθεί και εκτελεστεί είτε απευθείας από το Δημόσιο, ή από δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, είτε από αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό που συστήνεται με ΠΔ που προβλέπεται από το Aρθ-63 παρ.3 ή με μεταγενέστερο ΠΔ που έχει ως αντικείμενο τη σύσταση τέτοιου συνεταιρισμού. Επίσης ο αστικός αναδασμός μπορεί να αναληφθεί και εκτελεστεί με συνεργασία δημοσίου οργανισμού ή δημόσιας επιχείρησης πολεοδομίας και στέγασης και αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού.
2. Εφόσον ο αναδασμός εκτελείται από το Δημόσιο ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, οι ιδιοκτήτες της ζώνης μπορούν οπωσδήποτε να συστήσουν οικοδομικό συνεταιρισμό για υποβοήθηση του έργου του αναδασμού, που διέπεται από τις διατάξεις για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-65
(Αρθ-37 Ν-947/79)
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
1. Το προεδρικό διάταγμα του Αρθ-63 παρ.3 που προβλέπει ΖΑΑ, κοινοποιείται με επιμέλεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο με τίτλο "Ζώνη αστικού αναδασμού", με σημείωση της ονομασίας του δήμου ή της κοινότητας ή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται κάθε ζώνη. Αν τυχόν υπάρχει κτηματολόγιο γίνεται η πρέπουσα καταχώρηση σε αυτό.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την τήρηση του παραπάνω βιβλίου και τα στοιχεία που καταχωρούνται ή σημειώνονται σε αυτό.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-66
(Αρθ-38 Ν-947/79)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
1. Η διαδικασία του αστικού αναδασμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α) συγκρότηση αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού.
β) κτηματογράφηση περιοχής.
γ) σύνταξη και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.
δ) εκτίμηση και καθορισμός της αξίας των συνεισφερομένων ακινήτων.
ε) εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης και παραχώρηση των οικοδομήσιμων εκτάσεων στα μέλη του συνεταιρισμού.
στ) εκκαθάριση του οικοδομικού συνεταιρισμού.
2. Εφόσον η εκτέλεση του αστικού αναδασμού αναλαμβάνεται κατευθείαν από το Δημόσιο ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, η παραπάνω διαδικασία περιορίζεται στα στάδια με στοιχεία β εώς ε.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-67
(Αρθ-39 Ν-947/79)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Από τη δημοσίευση του ΠΔ της παρ.3 του Αρθ-63 και εφόσον αυτό προβλέπει ειδικά τη σύσταση αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού, όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στη ΖΑΑ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ για τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία αυτών, αποτελούν αυτοδίκαια αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό. Εφόσον η ΖΑΑ καλύπτει μεγαλύτερη έκταση και μάλιστα έκταση που υπάγεται σε διάφορους δήμους ή κοινότητες είναι δυνατό να συνιστώνται δύο ή περισσότεροι συνεταιρισμοί, για καθένας από τους οποίους καθορίζεται και ιδιαίτερη περιφέρεια μέσα στην παραπάνω ζώνη.
Ιδιοκτησίες που εμπίπτουν στα όρια μεταξύ δύο συνεταιρισμών υπάγονται εξ ολοκλήρου στο συνεταιρισμό στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα αυτών.
2. Σκοπός του οικοδομικού συνεταιρισμών είναι η προώθηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών οι οποίες απαιτούνται για την κτηματογράφηση της περιοχής και τη σύνταξη, έγκριση και εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της ζώνης, τη διαμόρφωση των νέων οικοπέδων και τη διανομή αυτών μεταξύ των μελών του σύμφωνα με το λόγο της αξίας της ιδιοκτησίας του καθένα. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός μπορεί επίσης να αναλαμβάνει ή και να αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση των έργων υποδομής για τη δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και γενικά την αρτιότερη διαμόρφωση και την αξιοποίηση των εκτάσεων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη, σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη. Εφόσον μέσα στη ΖΑΑ περιλαμβάνονται και ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις, ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει και τη φροντίδα της διατήρησης, ανάπτυξης και προστασίας αυτών. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ολοκληρώσει το κύριο έργο του διατηρείται μετά τη διάλυσή του ως αναγκαστικός δασικός συνεταιρισμός που έχει σκοπό τη διατήρηση, ανάπτυξη και προστασία των δασικών ιδιοκτησιών που ανήκουν στα μέλη του.
3. Στα δικαιώματα των αρχικών μελών του συνεταιρισμού υποκαθίστανται αυτοδίκαια οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών αμέσως μετά τη μεταγραφή του τίτλου σύμφωνα με τον οποίο αποκτήθηκε η κυριότητα. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από τη διαδοχή ως μέλη του συνεταιρισμού πριν να καταθέσουν δήλωση προς τον πρόεδρο του συνεταιρισμού για την απόκτηση της κυριότητας.
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002