Σχεδιασμός Πόλεων και Οικισμών άνω των 2000 Κατοίκων Άρθρα 48 έως 57
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-48
(Αρθ-12 και Αρθ-43 παρ.10 εδαφ.2 και επόμ. Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.5 περιπτ.α Ν-1512/85, Αρθ-2 παρ.3 και Αρθ-4 Ν-1772/88, Αρθ-19 παρ.2 εδαφ.β Ν-1849/89, Αρθ-98 παρ.7, 8 και παρ.9 Ν-1892/90, Αρθ-5 παρ.5 και Ν-2052/92, Αρθ-6 παρ.4 και παρ.5 Ν-2242/94)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με την σύνταξη πράξεων εφαρμογής και με επιφύλαξη των διατάξεων των παρ.1 και 2 του Αρθ-45. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι πράξεις αναλογισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται σε πράξεις εφαρμογής.
2. Η πράξη εφαρμογής περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση στην οποία αναφέρεται η πολεοδομική μελέτη ή τμήμα της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πράξη εφαρμογής μπορεί να συντάσσεται και για μεμονωμένη ιδιοκτησία, οπωσδήποτε όμως σε ολόκληρη την πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου.
3. Η πράξη εφαρμογής καθορίζει τα τμήματα που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά γης, τα τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του Αρθ-45 και προσδιορίζει τα τμήματα που ρυμοτομούνται για κοινόχρηστους χώρους ή καταλαμβάνονται από κοινωφελείς χώρους. Με την πράξη εφαρμογής τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά το εμβαδόν τους και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν σύμφωνα με την παρ.3 του Αρθ-302 προσκυρώνονται στα γειτονικά οικόπεδα ή συνενώνονται για την δημιουργία αδιαίρετων ενιαίων οικοπέδων ή ανταλλάσσονται υποχρεωτικά με ίσης αξίας οικόπεδα ή ιδανικά μερίδια οικοπέδων ή τμήματα διαιρεμένης ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν-3741/29 και το ΝΔ-1024/71 με την επιφύλαξη του Αρθ-245. Τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά τις διαστάσεις τακτοποιούνται και αν αυτό δεν είναι δυνατό εφαρμόζεται και σ' αυτά το προηγούμενο εδάφιο. Με την πράξη εφαρμογής πραγματοποιείται επίσης η τακτοποίηση ή η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής για τα τμήματα των ιδιοκτησιών που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και που είναι μεγαλύτερα της οφειλόμενης εισφοράς γης ή τα τμήματα της εισφοράς σε γη εφόσον δεν είναι πολεοδομικά αξιοποιήσιμα στην αρχική τους θέση. Κατά την παραπάνω τακτοποίηση των οικοπέδων επιτρέπεται να μεταβληθεί το σχήμα και η θέση τους ώστε να γίνονται άρτια και οικοδομήσιμα.
Για την εφαρμογή της παρ.8 του Αρθ-45 επιτρέπεται μέσα στην περιοχή επέκτασης ή ένταξης, που περιλαμβάνεται κάθε φορά στην πολεοδομική μελέτη, η συνένωση των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά γης, η μετακίνηση σε άλλη θέση και η μεταβολή στο σχήμα, το μέγεθος και τις διαστάσεις τους. Επιτρέπεται επίσης για τον ίδιο λόγο και η μετακίνηση σε άλλη θέση των λοιπών ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής και μεταβολής τους στο σχήμα.
'Οποιος ιδιοκτήτης δεν συμφωνεί ότι το νέο ακίνητο που του δίνεται με την πράξη εφαρμογής είναι ισάξιο με το παλαιό, μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, όπως προβλέπεται από το ΝΔ-797/71, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 6 μηνών από την κύρωση της πράξης εφαρμογής, για να καθοριστεί δικαστικά η αξία των ακινήτων, χωρίς στο διάστημα αυτό να αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 4. Η πράξη εφαρμογής συνοδεύεται από κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής και κτηματολογικό πίνακα εφαρμογής. Το κτηματογραφικό διάγραμμα και ο πίνακας εφαρμογής περιλαμβάνουν για κάθε ιδιοκτησία το εμβαδόν της, τα στοιχεία των ιδιοκτητών της και το ποσοστό συμμετοχής τους στην ιδιοκτησία, το ρυμοτομούμενο τμήμα και το απομένον εμβαδόν, τον όγκο κτισμάτων ή άλλων συστατικών των ρυμοτομούμενων τμημάτων τα στοιχεία του τμήματος που αφαιρείται ως εισφορά γης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
5. Η πράξη εφαρμογής συντάσσεται με την ακόλουθη διαδικασία που προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία του Αρθ-44 για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.
α) Κατά τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης οι κύριοι ή νομείς ακινήτων είναι υποχρεωμένοι, μετά από πρόσκληση, να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήμο ή κοινότητα προσκομίζοντας συγχρόνως τίτλους κτήσης, πιστοποιητικό μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και τοπογραφικό διάγραμμα. Η παράλειψη υποβολής της παραπάνω δήλωσης συνεπάγεται τα εξής:
α1. κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητος με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας.
α2. δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του προηγούμενου εδαφίου.
β) Με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης α συντάσσεται το κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής και ο πίνακας εφαρμογής.
γ) Μετά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής καλούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες, μέσα σε προθεσμία που αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση, να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος δημοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, το περιεχόμενο αυτών, οι προθεσμίες υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
7.α) Η πράξη εφαρμογής κυρώνεται με απόφαση του νομάρχη, αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη βεβαίωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη, όπως και για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα ακίνητα σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου αυτού, και μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλάκειο.
Η μορφή και το σχήμα των υπόλοιπων στοιχείων της πράξης (κτηματογραφικοί πίνακες και διαγράμματα) είναι τα καθοριζόμενα με την απόφαση της παρ.10 του άρθρου αυτού. Ο τρόπος τήρησης των στοιχείων αυτών στα υποθηκοφυλάκεια και οι λοπές σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
Για ιδιοκτησίες που στις πράξεις εφαρμογής αναγράφονται με ελλειπή στοιχεία ή με την ένδειξη "άγνωστος" η καταχώρηση στη μερίδα των ιδιοκτητών γίνεται μετά από έκδοση διορθωτικής πράξης του οικείου νομάρχη. Με τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι μεταβολές στις ιδιοκτησίες που αναφέρονται στην πράξη εφαρμογής, εκτός από αυτές για τις οποίες οφείλεται αποζημίωση και για τη συντέλεση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ΝΔ/17-7/16-8-23 και του ΝΔ-797/71.
β) Αμέσως μετά την κύρωση και μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής ο οικείος ΟΤΑ, το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και περιέρχονται σ'αυτούς με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις της προηγούμενης περιπτ.(α). Για τα ακίνητα αυτά δεν ισχύουν οι διατάξεις για τη χρησικτησία. Δικαιώματα της επόμενης περιπτ.(δ) μετατρέπονται σε ενοχική αξίωση για αποζημίωση.
Σε περίπτωση που ο κάτοχος ή νομέας αρνείται να παραδώσει το ακίνητο που του αφαιρείται σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής, μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση προς αυτόν, διατάσσεται η αποβολή του με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που εκδίδεται μετά από αίτηση των παραπάνω ενδιαφερομένων, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τυχόν νέα ακίνητα από εισφορές γης που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και δεν διατέθηκαν σύμφωνα με αυτήν. Τα ακίνητα αυτά καταλαμβάνονται από τον οικείο ΟΤΑ, ο οποίος νομιμοποιείται να ασκήσει τα πιο πάνω δικαιώματα, φυλάσσονται από αυτόν και απαγορεύεται κάθε χρήση τους μέχρι την οριστική τους  διάθεση για τους σκοπούς του Αρθ-45.
γ) Η μεταβολή ακινήτων σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου αυτού και την πράξη εφαρμογής, συνεπάγεται την άμεση απόσβεση κάθε εμπράγματου δικαιώματος τρίτου που υπήρχε στα μεταβαλλόμενα ακίνητα.
Στην περίπτωση αυτή, για την τύχη των παραπάνω δικαιωμάτων, εφαρμόζονται ανάλογα οι παρ.2 έως και παρ.7 του Αρθ-77.
δ) Δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα, φρέατα και άλλες εγκαταστάσεις και κατασκευές που υπάρχουν νόμιμα σε ιδιοκτησίες που μεταβάλλουν ιδιοκτήτη με την πράξη εφαρμογής αποζημιώνονται από τον οικείο ΟΤΑ. Το ποσό της αποζημίωσης, καθορίζεται από την επιτροπή του Αρθ-47 και καταβάλλεται στο δικαιούχο.
Σε περίπτωση διαφωνίας για την αξία των παραπάνω αποφαίνεται το καθ'ύλη αρμόδιο δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 
ε) Η πράξη εφαρμογής, μετά την κύρωσή της, γίνεται οριστική και αμετάκλητη. Διαφορές για το μέγεθος της εισφοράς σε γη και το μέγεθος των ιδιοκτησιών που βεβαιώνονται με απόφαση των αρμόδιων   δικαστηρίων, μετατρέπονται σε χρηματική αποζημίωση, όπως ειδικότερα ορίζεται με την απόφαση της παρ.10 του άρθρου, αυτού.
στ) Σε περιπτώσεις ακινήτων που ανταλλάσσονται με την πράξη εφαρμογής και η αξία του ακινήτου που αποδίδεται τελικά, όπως αυτή προσδιορίζεται με το Αρθ-47, προκύψει μικρότερη από την   αντίστοιχη στην αρχική του θέση, ο δήμος ή η κοινότητα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τη διαφορά, κατά την ισχύουσα διαδικασία στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Σε περίπτωση που η αξία του ακινήτου που αποδίδεται τελικά είναι μεγαλύτερη, τότε η επιπλέον διαφορά επιβάλλεται στον υπόχρεο κατά τη διαδικασία της παρ.2 του Αρθ-47, καταβάλλεται σε δόσεις κατά το ίδιο άρθρο και εισπράττεται ως έσοδο του οικείου δήμου ή κοινότητας. 
8. Αν οι ιδιοκτήτες όλων των ιδιοκτησιών μιας πολεοδομικής ενότητας ή ενός τμήματός της συμφωνήσουν μεταξύ τους για την εφαρμογή της, για τον τρόπο που θα γίνουν οι απαιτούμενες εκχωρήσεις γης για την ενότητα ή το τμήμα αυτό, εφόσον δεν είναι αντίθετη με τις κείμενες διατάξεις.
9. Για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης στις ΖΕΠ και ΖΑΑ, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των Αρθ-52 εώς και Αρθ-62 και Αρθ-63 εώς και Αρθ-78.
10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες και ο τρόπος σύνταξης της πράξης εφαρμογής, του κτηματογραφικού διαγράμματος και του πίνακα εφαρμογής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και εγκρίνονται οι σχετικές προδιαγραφές. 'Οταν πρόκειται για στεγαστικά προγράμματα δημοσίων φορέων της παρ.10 του Αρθ-45, εφόσον το αναγραφόμενο στο διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ή τη σχετική απόφαση νομάρχη ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων δεν υπολείπεται του ποσοστού εισφοράς γης της  παρ.10 του Αρθ-45, δεν απαιτείται η σύνταξη της πράξης εφαρμογής.
11. Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, κανονίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στον υπολογισμό της εισφοράς σε γη του Αρθ-45 ή της επιβάρυνσης για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις στα κοινά όρια περιοχών με τα πιο πάνω διαφορετικά συστήματα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών, όπως και τα θέματα που αναφέρονται στο συνυπολογισμό στην εισφορά σε γη των επιβαρύνσεων των ιδιοκτησιών στις οποίες τυχόν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το Ν-653/77 για τη διάνοιξη οδών εκτός σχεδίου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται η υποκατάσταση από τους ΟΤΑ στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις από πράξεις αναλογισμού ή την πράξη εφαρμογής, να κανονίζεται ο τρόπος συμμετοχής στη συνεισφορά σε γη τμημάτων που καταλαμβάνονται από κοινόχρηστους χώρους ανάλογα με το αν έχει καταβληθεί γι' αυτά ή όχι η σχετική αποζημίωση και γενικά κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για το συνδυασμό εφαρμογής των διαφόρων συστημάτων επιβαρύνσεων σε γη.
12.α Τροποποιήσεις εγκεκριμένου με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ρυμοτομικού σχεδίου, οι οποίες διενεργούνται μετά τη μεταγραφή της πράξης εφαρμογής δεν συνεπάγονται άλλη επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών. Οι ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες αποκαθίστανται σε αδιάθετα οικόπεδα, που προέκυψαν από την κυρωθείσα πράξη εφαρμογής ή αποζημιώνονται από τον οικείο ΟΤΑ.
Μετά την κατά τα παραπάνω τροποποίηση του σχεδίου συντάσσεται πράξη εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι ιδιοκτήτες των οποίων οι ιδιοκτησίες ρυμοτομούνται, οφείλουν χρηματική εισφορά σύμφωνα με την κυρωθείσα πριν από την τροποποίηση του σχεδίου πράξη εφαρμογής, επέρχεται συμψηφισμός σε όσο μέρος καλύπτεται από την οφειλόμενη αποζημίωση λόγω της νέας ρυμοτομίας.
β. Κατά την ένταξη στο σχέδιο εκτάσεων για τις οποίες είχαν καθοριστεί όροι δόμησης με τις διατάξεις του Αρθ-9 παρ.2 του ΝΔ/17-7/16-8-23 (ΦΕΚ-228/Α/23), όπως αντικαταστάθηκε με τον ΑΝ-625/68 (ΦΕΚ-266/Α/68), για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη συμψηφίζεται το ποσοστό της ιδιοκτησίας, που παραχωρήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη, στους οικείους δήμους ή κοινότητες.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία συμψηφισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
13. Στις περιπτώσεις της παρ.5 του Αρθ-44, καθώς και σε όλες τις πυκνοδομημένες ζώνες, επιτρέπεται μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και προ των πράξεων εφαρμογής η χορήγηση οικοδομικής άδειας. Επίσης σε όλες τις περιοχές, που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου,  επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών σε νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-263, υφιστάμενα κατά την ημερομηνία ένταξης κτίσματα, στις εξής περιπτώσεις:
ι. Αλλαγή χρήσης.
ιι. Επισκευές για λόγους χρήσεως και υγιεινής. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών των προηγούμενων εδαφίων είναι:
α. Να είναι διαμορφωμένοι οι κοινόχρηστοι χώροι.
β. Κατά την κρίση της αρχής να μην εμποδίζεται η πραγματοποίηση της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας για εισφορά σε γη, σύμφωνα με το Αρθ-45.
γ. Να έχει καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη προκαταβολή ποσού ίσου προς το 20% της υποχρέωσής του για εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με το Αρθ-46, όπως υπολογίζεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ιδίου για την αξία του ακινήτου του. Οι τελικές υποχρεώσεις συμμετοχής της ιδιοκτησίας κεφαλαίου, εκπληρώνονται μετά την κύρωση των πράξεων εφαρμογής και από το ποσό που αναλογεί στην ιδιοκτησία έναντι της εισφοράς σε χρήμα, αφαιρείται η κατά τα ανωτέρω τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων της ΔΕΠΟΣ, το Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, δημοτικών επιχειρήσεων και την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και σε μη πυκνοδομημένες περιοχές. Στην περίπτωση αυτή, αντί της προτάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, υποβάλλεται αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-49
(ΠΔ/26-5/14-6-93)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ
1.α Στις περιπτώσεις που τμήματα ιδιοκτησίας ή κοινοχρήστου χώρου περιλαμβάνονται σε περιοχές εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου, για την εφαρμογή του οποίου ισχύει διαφορετικό καθεστώς επιβαρύνσεων, για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών λαμβάνονται υπόψη οι επιβαρύνσεις και ωφέλειες που προβλέπονταν για τα τμήματα αυτά από το καθεστώς που ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου ρυμοτομικού σχεδίου.
β. Ο τρόπος υπολογισμού των υποχρεώσεων και ωφελειών καθορίζεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Ο προσδιορισμός των υποχρεώσεων και ωφελειών γίνεται σε κάθε περίπτωση με την διαδικασία του Αρθ-48. γ. 'Οπου από τις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κατά τη διαδικασία σύνταξης της πράξης εφαρμογής (παρ.3 περιπτ.β και γ, παρ.4 περιπτ.β και 7) καλούνται προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες με πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα, εάν εκδίδεται, και σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, σε δύο συνεχείς δημοσιεύσεις. Η προθεσμία υποβολής της στοιχείων αρχίζει από την ημερομηνία της τελευταία δημοσίευσης.
δ. Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συμψηφισμός αφορά την εισφορά σε γη του Αρθ-45 και όχι την εισφορά σε χρήμα του Αρθ-46.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται ως:
α. Περιοχές Α, αυτές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε:
αα) με βάση τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23.
ββ) με τις ίδιες διατάξεις μετά την ισχύ του Ν-1337/83 αλλά αποτελούν πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού υφιστάμενου πριν από το έτος 1923 και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Αρθ-50.
β. Περιοχές Β, αυτές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε:
αα) με βάση τις διατάξεις του Ν-1337/83 και υπάγονται στις διατάξεις των παρ.4 και επόμενες του Αρθ-45.
ββ) με βάση τις διατάξεις του ΝΔ/17-7/16-8-23 και υπάγονται στις διατάξεις του Αρθ-50.
γγ) με βάση τις διατάξεις του Ν-1337/83 αποτελούν πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού υφιστάμενου πριν από το έτος 1923 και υπάγονται στις διατάξεις του Αρθ-50.
γ. Περιοχές Γ, αυτές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν-1337/83 και υπάγονται στις διατάξεις των παρ.1 και παρ.2 του Αρθ-45.
3. 'Οταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Β, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής της παρ.1 περιπτ.β του παρόντος άρθρου ως εξής:
α) Αν δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο:
αα) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β Μέρους ΙΙΙ και
ββ) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Β:
ααα) υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.Β Μέρους ΙΙΙ.
βββ) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παρ.4 και επόμενες του Αρθ-45 και
γγγ) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις.
Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περιπτ.ααα, υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μικρότερες από αυτές της περιπτ.βββ, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να καλυφθεί η διαφορά. Η επιπλέον αυτή έκταση εμβαδού (ε) μειώνεται κατά τμήμα γης που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες στη ιδιοκτησία υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.Β Μέρους ΙΙΙ.
Η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο ΟΓΑ. Για το υπόλοιπο τμήμα της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας μπορεί να εφαρμόζεται η παρ.7 του Αρθ-45.
Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση ααα υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερες από αυτές της περιπτ.βββ, η ιδιοκτησία βαρύνεται μόνο με τις υποχρεώσεις της περιπτ.ααα.
β) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις και μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε:
αα) Για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α, υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ.Β Μέρους ΙΙΙ, όπως ισχύει, και των εκτελεστικών του διαταγμάτων.
Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και συμψηφίζονται παλαιότερες επιβαρύνσεις εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παρ.1 περιπτ.γ του παρόντος άρθρου, είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.
ββ) Για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Β.
ααα) υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β Μέρους ΙΙΙ. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη παλαιότερες επιβαρύνσεις και συμψηφίζονται εφόσον οι  ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εντός ανατραπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παρ.1 περιπτ.γ του παρόντος άρθρου, είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.
βββ) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παρ.4 και επόμενες του Αρθ-45, και
γγγ) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις.
Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση ααα υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μικρότερες από αυτές της περιπτ.βββ, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να καλυφθεί η διαφορά. Η επιπλέον αυτή έκταση (ε) μειώνεται κατά τμήμα γης που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες στην ιδιοκτησία υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β Μέρους ΙΙΙ.
Η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο ΟΤΑ. Για το υπόλοιπο τμήμα της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας μπορεί να εφαρμόζεται η παρ.7 του Αρθ-45.
Εάν οι αυτοαποζημιώσεις και υποχρεώσεις προς τρίτους που προκύπτουν από τον υπολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ααα είναι μεγαλύτερες από την οφειλόμενη εισφορά σε γη που προκύπτει από τον υπολογισμό σύμφωνα με την περιπτ.βββ, η ιδιοκτησία βαρύνεται μόνο με τις υποχρεώσεις της περιπτ.ααα.
γ) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε ο υπολογισμός των υποχρεώσεων και των ωφελειών των ιδιοκτησιών των περιοχών Β γίνεται ως εξής:
αα) υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παρ.4 και επόμενες του Αρθ-45 και
ββ) συγκρίνονται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα με παλαιότερες επιβαρύνσεις των ιδιοκτησιών εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ε εντος ανατραπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παρ.1 περιπτ.γ του παρόντος άρθρου είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.
Εάν οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με την περίπτωση αα υποχρεώσεις ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερες από τις τυχόν παλαιότερα καταβληθείσες υποχρεώσεις από αυτοαποζημιώσεις ή λόγω απόζημίωσης τρίτων, η ιδιοκτησία υποχρεούται να εισφέρει επιπλέον έκταση εμβαδού (ε) μέχρι να συμπληρωθεί η διαφορά. Εάν είναι  μικρότερες θεωρείται ότι εξαντλήθηκαν οι υποχρεώσεις της.
4. 'Οταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Γ, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής της παρ.1 περιπτ.β του παρόντος άρθρου, ως εξής:
α) Αν δεν έχουν εκπληρωθεί αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο:
αα) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α και τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν εώς 500 τμ υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β Μέρους ΙΙΙ.
ββ) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τμ υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με την παρ.3 παριπτ.αββ του παρόντος άρθρου.
β) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις και μεταβάλλεται η θέση ή το πλάτος του, τότε:
αα) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Α και τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν εώς 500 τμ υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β Μέρους ΙΙΙ.
Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και συμψηφίζονται παλαιότερες επιβαρύνσεις εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εκτός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της παρ.1 περιπτ.γ του παρόντος άρθρου είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής.
ββ) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ με εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τμ υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με την παρ. 3 περιπτ β ββ του παρόντος άρθρου.
γ) Αν για τον παραπάνω κοινόχρηστο χώρο έχουν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν μεταβάλλεται η θέση και το πλάτος του, τότε για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών των περιοχών Γ που έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τμ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 περιπτ.γ του παρόντος άρθρου.
5. 'Οταν το όριο που διαχωρίζει περιοχές Α από περιοχές Β βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο και τέμνει ιδιοκτησία σε δύο τμήματα, για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών τα τμήματα αυτά θεωρούνται σαν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες.
Εάν λόγω τακτοποίησης ή προσκύρωσης μεταβάλλεται το εμβαδόν των παραπάνω επιμέρους τμημάτων ο υπολογισμός των υποχρεώσεων και ωφελειών, γίνεται με βάση το αρχικό εμβαδόν των τμημάτων αυτών και το προκύπτον μετά την τακτοποίηση ή προσκύρωση πρόσωπο.
Ειδικότερα όταν η ιδιοκτησία των περιοχών Β αποκτά πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο των περιοχών Α, ο υπολογισμό των υποχρεώσεων αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β Μέρους
ΙΙΙ. Η κατά το Αρθ-290 παρ.7 μέγιστη επιβάρυνση υπολογίζεται στο εμβαδόν των τμημάτων της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονταν αρχικά στη περιοχή Α.
6. Για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών των ιδιοκτησιών περιοχών Β και Γ που βρίσκονται στο κοινό όριο των περιοχών αυτών, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής ώς εξής:
α) 'Οταν εγκεκριμένος κοινόχρηστο χώρος διαχωρίζει τις περιοχές Β από τις περιοχές Γ.
αα) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Β υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παρ.4 και επόμενες του Αρθ-45.
ββ) για τις ιδιοκτησίες των περιοχών Γ υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις παρ.1 και παρ.2 του Αρθ-45.
γγ) οι υπποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτησιών των περιοχών Β έναντι των ιδιοκτησιών των περιοχών Γ όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της προηγούμενης περιπτ.ββ, αναλαμβάνονται από τον οικείο ΟΤΑ.  β) 'Οταν το όριο που διαχωρίζει περιοχές Β από περιοχές Γ βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο, τότε:
αα) Όταν τέμνει ιδιοκτησία σε δύο τμήματα, αυτά θεωρούνται σαν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.1 περιπτ.α και παρ.2 περιπτ.β και γ του παρόντος άρθρου.
ββ) 'Οταν οι ιδιοκτησίες των περιοχών Β αποκτούν πρόσωπο με προσκύρωση ή τακτοποίηση σε κοινόχρηστο χώρο των περιοχών Γ, τις υποχρεώσεις λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών των περιοχών Β αναλαμβάνει ο οικείος ΟΤΑ.
γγ) 'Οταν οι ιδιοκτησίες των περιοχών Γ τακτοποιούνται συμμετέχουν στη δημιουργία των κοινοχρήστων χώρων αυτών ανάλογα με το μήκος του προσώπου που αποκτούν μετά την τακτοποίηση. Η κατά το Αρθ-290 παρ.7 μέγιστη επιβάρυνση υπολογίζεται στο εμβαδόν των τμημάτων της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονταν αρχικά στην περιοχή Γ.
7. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών των ιδιοκτησιών που εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-1337/83 λαμβάνονται υπόψη επιβαρύνσεις από τη συμμετοχή σε διάνοιξη οδού εκτός σχεδίου πόλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-653/77, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία είτε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική προσκληση της παρ.1 περιπτ.γ του παρόντος άρθρου είτε κατά το στάδιο των ενστάσεων κατά της πράξης εφαρμογής. Ειδικότερα υπολογίζονται οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-45 και αν το σύνολο των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας για τη διάνοιξη της εκτός σχεδίου οδού (αυτοαποζημιώσεις και τυχόν αποζημιώσεις προς τρίτους) είναι ίσο ή μεγαλύτερο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Αρθ-45 θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, άλλως βαρύνεται με την διαφορά.
8. Κατά τον υπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, των υποχρεώσεων ιδιοκτησιών οικοδομήσιμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του Αρθ-264 που εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-1337/83 και υπάγονται στις διατάξεις της παρ.4 και επόμενες του Αρθ-45, δεν λαμβάνεται υπόψη το τμήμα της ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στις ελάχιστες κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση απαιτούμενες για το εμβαδόν διαστάσεις αρτιότητας, που ίσχυαν για το οικόπεδο και προβλέπονταν από τις πολεοδομικές διατάξεις για το απέναντι ΟΤ αλλά το υπόλοιπο τμήμα της ιδιοκτησίας.
9. Πράξεις τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας που έχουν συνταχθεί για κοινόχρηστους χώρους που διαχωρίζουν περιοχές Α από περιοχές Β ή Γ, αλλά δεν έχουν τελειωθεί μέχρι την 14-6-83 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 26-5-83 διατάγματος) ανασυντάσσονται κατά το μέρος που έρχονται σε αντίθεση ή ρυθμίζουν διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-50
(Αρθ-13 Ν-1337/83, Αρθ-98 παρ.10 Ν-1892/90)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ
1. Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του Αρθ-37, μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του κεφαλαίου αυτού και πολεοδομικά προβληματικές περιοχές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του 1923 που απαιτούν αναμόρφωση. Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι τμήματα πολεοδομικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν και επεκτάσεις του κεφαλαίου αυτού ή που βρίσκονται στο σύνολό τους μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή οικισμού προ του 1923.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπαγωγή προτείνεται με το ΓΠΣ και γίνεται με το ΠΔ που εγκρίνει τη σχετική πολεοδομική μελέτη. Η υπαγωγή τέτοιων περιοχών μπορεί να γίνει και με ΠΔ ανεξάρτητα από το ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης και την τυχόν ολοκλήρωση της διαδικασίας για το ΓΠΣ της περιοχής. Το ΠΔ υπαγωγής και στην περίπτωση αυτή εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή του Αρθ-44 παρ.1.
3. Για την εισφορά σε γη στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού υπολογίζεται πρώτα για κάθε ιδιοκτησία η υποχρέωση εισφοράς σε γη, σύμφωνα με το Αρθ-45 παρ.4 και παρ.5 και στη συνέχεια, αντί για την εφαρμογή της παρ.11 του Αρθ-45, υπολογίζεται το συνολικό εμβαδόν των κοινόχρηστων χώρων του εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού προ του 1923 τμήματος της πολεοδομικής ενότητας για τους οποίους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους οι παρόδιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του Ν-1337/83 διατάξεις.
Η τυχόν επιπλέον διαφορά επιμερίζεται συμμετρικά προς την εισφορά σε γη της κάθε ιδιοκτησίας όπως υπολογίστηκε κατά τα παραπάνω και τα εμβαδά του επιμερισμού αυτού οφείλονται ως εισφορά της αντίστοιχης ιδιοκτησίας.
Ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη, που βρίσκεται στα όρια της περιοχής του άρθρου αυτού, κατά την ημερομηνία έκδοσης του ΠΔ του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παρ.2, εφόσον αυτό προηγείται, ή του ΠΔ έγκρισης της σχετικής πολεοδομικής μελέτης.
4. Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού δεν οφείλεται εισφορά σε χρήμα. Το δικαίωμα προτίμησης με ανάλογη εφαρμογή του Αρθ-225 ισχύει και για τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-51
(Αρθ-14 Ν-1337/83)
ΠΟΡΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
1. Για τις επεκτάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ο δήμος ή η κοινότητα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει τους πόρους που καλύπτουν το 30% τουλάχιστον της δαπάνης για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων υποδομής των περιοχών επεκτάσεων (δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ). Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνεται η εισφορά σε χρήμα που προβλέπει το Αρθ-46.
2. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης το Δημόσιο εξασφαλίζει στον αντίστοιχο δήμο ή κοινότητα η χρηματοδότησή του 30% της δαπάνης των έργων της προηγούμενης παραγράφου, μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας του κάθε έτους. Ο τρόπος και οι όροι της χρηματοδότησης εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση και μέσα στα πλαίσια των παραπάνω δυνατοτήτων, μπορεί να εγκριθεί η ανάληψη από το Δημόσιο της καταβολής του χρηματοδικού κόστους και η παροχή εγγύησης του Δημοσίου, σε περίπτωση που η χρηματοδότηση θα γίνει με μορφή δανεισμού.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-52
(Αρθ-20 παρ.1 περιπτ.α και περιπτ.β και Αρθ-23 Ν-947/79, Αρθ-10 παρ.1 εώς παρ.7 πλην τελευταίου εδαφίου παρ.5 και παρ.13 Ν-1337/83, Αρθ-8 παρ.3 Ν-1512/85, Αρθ-98 παρ.6 εδαφ.α Ν-1892/90)
ΖΩΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΖΕΠ)
1. Ενεργός πολεοδομία είναι η με βάση πλήρη πολεοδομικό σχεδιασμό και με την επέμβαση του κράτους, ή του φορέα που εξουσιοδοτείται από αυτό, αναμόρφωση υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πολεοδομικών συγκροτημάτων, που εξυπηρετούν λειτουργικά τις ανάγκες της οργανωμένης κοινωνικής διαβίωσης ή απασχόλησης των κατοίκων και ανταποκρίνονται στα φυσικά, οικονομικά και αισθητικά δεδομένα της περιοχής.
2. Η περιοχή η οποία προορίζεται για αναμόρφωση ή ανάπτυξη αυτής με τους παραπάνω τρόπους και μέσα καλείται ζώνη ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ).
3. Οι ΖΕΠ καθορίζονται με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ο καθορισμός ΖΕΠ μπορεί να γίνει και με το ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με το Αρθ-44. Οι ΖΕΠ μπορεί να καταλαμβάνουν το σύνολο ή ορισμένα τμήματα της περιοχής του ΓΠΣ.
4. Η κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισμό μιας περιοχής ως ΖΕΠ μπορεί να γίνει α) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή β) μετά από πρόταση του οικείου ΟΤΑ ή δημοτικής επιχείρησης ή γ) από την ΔΕΠΟΣ ή εταιρεία μικτής οικονομίας ή δ) μετά από αίτηση νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνοδεύεται από δήλωση της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των ιδιοκτητών της περιοχής που οι ιδιοκτησίες τους καλύπτουν τα 3/4 τουλάχιστον της επιφανείας της, ότι συμφωνούν για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ΖΕΠ.
5. Η διαδικασία αυτή καθορισμού μπορεί να αρχίζει μαζί με την εκπόνηση του ΓΠΣ ή και μεταγενέστερα. Στην πρώτη περίπτωση το περίγραμμα της ΖΕΠ συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση του ΓΠΣ.
6. Η διαμόρφωση του χώρου για τον παραπάνω σκοπό με βάση εγκεκριμένη μελέτη, η εκτέλεση των βασικών έργων υποδομής και γενικά η οργανωμένη δόμηση μέσα στη ΖΕΠ μέχρι την πλήρη ανάπτυξη ή αναμόρφωση και τη λειτουργική ενεργοποίηση αυτής, συνιστά έργο δημόσιας ωφέλειας.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των επόμενων 53 εώς και 62, με τις οποίες γίνεται η ανάπτυξη ή αναμόρφωση περιοχής με ενεργό πολεοδομία μπορεί να εφαρμόζονται και χωρίς την έκδοση των ΠΔ ή κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται σ'αυτές.
Ειδικότερα:
α) αντί για το ειδικό βιβλίο ΖΕΠ που αναφέρεται στο άρθρο 58 και την προβλεπόμενη από το άρθρο αυτό εγγραφή σε ειδικό βιβλίο των υποθηκοφυλακείων, μεταγράφεται το σχετικό ΠΔ καταχωρούμενο σε ειδικές μερίδες με τίτλο "Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας" και β) αντί για τις διαδικασίες έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ΖΕΠ για τον καθορισμό της οποίας προβλέπει το Αρθ-60 παρ.6, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του Αρθ-44.
8. Για την έκδοση του ΠΔ για τον καθορισμό ΖΕΠ σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία του Αρθ-154. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για την έκδοση του ΠΔ έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ΖΕΠ που προβλέπεται από το Αρθ-60 αν η μελέτη αυτή εγκρίνεται χωριστά και δεν έχει εγκριθεί μαζί με την πολεοδομική μελέτη του Αρθ-43.
9. Για το ύψος της εισφοράς σε γη και χρήμα σε ΖΕΠ, εφαρμόζονται αντίστοιχα τα Αρθ-45 παρ.4 και επόμενες και Αρθ-46.
Εάν μέρος ή και το σύνολο των ΖΕΠ είναι πυκνοδομημένη περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται για το προηγούμενο εδάφιο οι παρ.1 και παρ.2 του Αρθ-45. Σε περίπτωση  που ΖΕΠ χαρακτηρίζονται ΖΕΕ σύμφωνα με το Αρθ-221, εφαρμόζονται τα εξής:
α. η εισφορά γης για τις ιδιοκτησίες των φορέων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης ΖΕΠ, όπως αυτοί ορίζονται στα Αρθ-53 και Αρθ-55, ορίζεται σε ποσοστό 35%.
β. για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω ΖΕΠ και μόνο για τα τμήματα αυτών πάνω από 1000 τμ οι προβλεπόμενες από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εισφορές του Αρθ-45 παρ.4 μειώνονται κατά 10%.
10. Η υποχρέωση εισφοράς γης σύμφωνα με το παρόν άρθρο για τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε ΖΕΠ εκπληρώνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α. αφαιρείται το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ποσοστό της οφειλόμενης αποζημίωσης για την τυχόν ενεργούμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε ιδιοκτησίας μετά το χαρακτηρισμό της περιοχής, ως ΖΕΠ, κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αξία της απαλλοτριούμενης γης. Το ποσό που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο ότι πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη δεν μπορεί να είναι λιγότερο από συνολική αξία της παραπάνω απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας την οποία είχε κατά το χρόνο ακριβώς πριν το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ΖΕΠ.
β. παραχωρείται στον ίδιο ιδιοκτήτη νέα ιδιοκτησία κατά την ανταλλαγή ιδιοκτησιών που τυχόν πραγματοποιείται είτε εκούσια κατά την εφαρμογή προγράμματος ενεργού πολεοδομίας είτε αναγκαστικά κατά τη διενέργεια αστικά αναδασμού. Η νέα ιδιοκτησία που παραχωρείται έχει εμβαδόν μικρότερο από το εμβαδόν της ιδιοκτησίας που διατέθηκε κατά το ποσοστό της εισφοράς.
11. Οι εταιρείες ενεργού πολεοδομίας, ΝΠΔΔ και ιδ του δημόσιου τομέα μπορούν να συνεχίσουν την εκτέλεση προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας που έχουν αρχίσει με το ίδιο νομικό καθεστώς που τα διέπει κατά την έναρξή τους. Μπορούν επίσης μέσα σε έξι μήνες από την 12-3-83 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-1337/83) να αρχίσουν νέα προγράμματα ενεργού πολεοδομίας πάνω σε ιδιοκτησίες που έχουν αποκτήσει πριν από την 31-1-83, τηρώντας τις διατάξεις του Ν-1337/83 πλην εκείνων που αναφέρονται στη νομική φυσιογνωμία των φορέων που μπορούν να διαχειριστούν τέτοια προγράμματα κατά την παρ.10 του Αρθ-10 του Ν-1337/83. Για την ανάληψη νέων προγραμμάτων μετά την παραπάνω προθεσμία, οι πιο πάνω φορείς οφείλουν να μετατραπούν σε εταιρείες μικτής οικονομίας κατά το επόμενο άρθρο.
12. Η ανάπτυξη ή αναμόρφωση περιοχής με ενεργό πολεοδομία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου αυτού και των επόμενων Αρθ-53 εώς και Αρθ-62. Στις ΖΕΠ εφαρμόζονται επίσης και οι διατάξεις των Αρθ-224 και Αρθ-225.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-53
(Αρθ-25 Ν-947/79)
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Το Δημόσιο, ΟΤΑ και η ΔΕΠΟΣ είναι δυνατόν να συγκροτούν μεταξύ τους ή μαζί με άλλα ΝΠΔΔ ή τράπεζες ή δημόσιους οργανισμούς ή ιδρύματα ή οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή με ενδιαφερόμενες εταιρείες ενεργού πολεοδομίας ή και ιδιώτες - ιδιοκτήτες ακινήτων που περιλαμβάνονται σε ορισμένη ΖΕΠ, εταιρεία  μικτής οικονομίας που θα έχει αποκλειστικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των έργων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης της ζώνης αυτής, και ενδεχόμενα την αγορά ή πώληση ή εκμετάλλευση των ακινήτων που βρίσκονταν σ'αυτήν.
2. Οι εταιρείες που συνιστώνται με αυτό τον τρόπο αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το δημόσιο εκπροσωπείται για τη συμμετοχή στις παραπάνω εταιρείες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
3. Το Δημόσιο, οι ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ ή δημόσιοι οργανισμοί ή δημόσιες επιχειρήσεις πολεοδομίας και στέγασης οι οποίες συμμετέχουν σε εταιρεία μικτής οικονομίας που έχει αντικείμενο την αναμόρφωση ή ανάπτυξη ΖΕΠ πρέπει να αναλάβουν και να διατηρούν κάθε στιγμή τα τριάντα τέσσερα επί τοις εκατό (34%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Εμπορίου και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, καθορίζονται οι ειδικοί όροι σύστασης και λειτουργίας των παραπάνω εταιρειών μικτής οικονομίας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-54
(Αρθ-26 Ν-947/79)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1. Το πρόγραμμα, με το οποίο πραγματοποιείται η αναμόρφωση ή ανάπτυξη της ΖΕΠ και εξασφαλίζεται η λειτουργική εκμετάλλευση αυτής, περιλαμβάνει:
α) τον καθορισμό του ανάδοχου φορέα και την ανάληψη του έργου από αυτόν.
β) την κτηματογράφηση της ζώνης.
γ) τη σύνταξη και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ζώνης.
δ) την κτήση των απαιτούμενων ακινήτων.
ε) την διευθέτηση του χώρου και την εκτέλεση των έργων υποδομής βάσει των όρων της σύμβασης και των σχετικών μελετών κατά κατηγορία έργων.
στ) τη σύνταξη των κτιριακών μελετών και εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών στους υπό διαμόρφωση οικοδομήσιμους χώρους ή σε μέρος αυτών.
ζ) την αφιέρωση ή παραχώρηση των δημόσιων κλπ κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας προς τους οικείους φορείς και τη διάθεση ή παραχώρηση ή πώληση των οικοδομήσιμων χώρων ή έτοιμων κατοικιών ή διαμερισμάτων ή χώρων επαγγελματικής εγκατάστασης σε ιδιώτες για τη σύμφωνη με τον προορισμό τους εκμετάλλευση ή χρήση.
2. Εάν μέσα σε μία πενταετία από τη δημοσίευση του κατά το Αρθ-52 παρ.3 ΠΔ δεν τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα της ενεργού πολεοδομίας με την διευθέτηση του χώρου και την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, αίρεται αυτοδίκαια ο χαρακτηρισμός του συνόλου της έκτασης ως ζώνης ενεργού πολεοδομίας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-55
(Αρθ-27 Ν-947/79)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
1. Η μελέτη και εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στο άρθ-52 παρ. 6 μπορεί να αναλαμβάνεται από το Δημόσιο ή δημόσιο οργανισμό ή ΔΕΠΟΣ ή να ανατίθεται απευθείας σε ΟΤΑ ή άλλο ή άλλο ΝΠΔΔ του οποίου ο σκοπός ταιριάζει στο έργο που πρόκειται να εκτελεστούν εν όψει των χρήσεων γης που προβλέπονται στη ζώνη ή σε εταιρεία μικτής οικονομίας που συνιστάται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τους όρους του Αρθ-53, μετά από ελεύθερες διαπραγματεύσεις.
2. Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, που υπογράφεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης και στηρίζεται στη μελέτη της οικιστικής ανάπτυξης ή αναμόρφωσης του συνόλου της περιοχής, περιέχει συγκεκριμένους όρους για τη σύνταξη της γενικής προκαταρκτικής μελέτης των έργων της ζώνης η οποία πρέπει να συνοδεύει τις προτάσεις. Με την παραπάνω πρόσκληση ορίζεται προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων και ορίζονται μέχρι τρία βραβεία για την βράβευση των τριών καλύτερων απ'αυτές.
3. Η υποβολή των παραπάνω προτάσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δημιουργήσει εκτός από την καταβολή των αθλοθετηθέντων βραβείων, κάποια υποχρέωση προς αυτόν που υποβάλλει την πρόταση.
4. Μετά την υποβολή των προτάσεων με τις γενικές προκαταρκτικές μελέτες, την αξιολόγηση αυτών και την επιλογή της προσφορότερης συνάπτεται προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή εκείνου που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν και του φορέα που έχει επιλεγεί για ανάληψη των έργων μετά από προηγούμενη έγκριση της οικονομικής επιτροπής που αποτελείται από Υπουργούς. Περίληψη των κύριων στοιχείων του προσυμφώνου δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Με το προσύμφωνο αυτό που στηρίζεται στη γενική προκαταρκτική μελέτη των έργων η οποία προκρίθηκε ως η πιο πρόσφορη, καθορίζονται οι γενικοί όροι σύνταξης της πολεοδομικής μελέτης, η προθεσμία υπογραφής της οριστικής σύμβασης, οι όροι σύνταξης των βασικών μελετών των έργων και παρέχονται οι εγγυήσεις για την υπογραφή της οριστικής σύμβασης. Την υπογραφή του προσυμφώνου ακολουθούν διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των όρων της οριστικής σύμβασης ανάθεσης του έργου βάσει της πολεοδομικής μελέτης που συντάσσεται και εγκρίνεται. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη της ζώνης και συντρέχουν οι υπόλοιποι όροι, είναι δυνατή και η άμεση υπογραφή της οριστικής σύμβασης με τον ανάδοχο που επιλέχθηκε. 5. Αντί για την ανάθεση του έργου σε μία από τις εταιρείες που υπέβαλαν προτάσεις, το Δημόσιο μπορεί να ζητήσει την εκ μέρους αυτών σύσταση κοινοπραξίας ή να συμφωνήσει με αυτές τη σύσταση εταιρείας μικτής οικονομίας που συνιστάται σύμφωνα με τους όρους του Αρθ-53.
6. Η ανάθεση των παραπάνω έργων μπορεί να γίνει χωριστά:
α) Για την μελέτη, σχεδιασμό και διαμόρφωση του χώρου και για τη μελέτη και εκτέλεση των έργων υποδομής και
β) Για τη σύνταξη των κτιριακών μελετών και την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών στους διαμορφωμένους οικοδομήσιμους χώρους, βάσει της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται:
α) Τα ειδικότερα στοιχεία και οι εγγυήσεις οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες προτάσεις,
β) Η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου, αξιολόγησης και βράβευσης αυτών, γ) Τα σχετικά με τη διενέργεια των διαπραγματεύσεων, συσχετισμού των λύσεων που προτείνονται, οι όροι και η διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ο ανάδοχος έκπτωτος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή του ανάδοχου και την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης των έργων με αυτόν. 
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-56
(Αρθ-28 Ν-947/79, Αρθ-10 παρ.5 τελευταίο εδάφιο Ν-1337/83)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Για τη σύμβαση ανάθεσης του έργου αναμόρφωσης ή ανάπτυξης της ΖΕΠ, πρέπει μεταξύ άλλων να προβλέπονται:
α) Τα έργα διευθέτησης του χώρου, καθώς και τα έργα υποδομής, με τις αναγκαίες για κάθε κατηγορία έργων μελέτες που πρέπει να εκτελεστούν στη ΖΕΠ από τον ανάδοχο. Οι τεχνικοί όροι σύνταξης των ειδικότερων μελετών και εκτέλεσης των έργων αυτών που ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις για κάθε κατηγορία έργων, περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και συγγραφές υποχρεώσεων που συνοδεύουν τη σύμβαση.
β) Τα έργα υποδομής που πρέπει να εκτελεστούν από τον ανάδοχο και ότι αφορά στην κατάρτιση των σχετικών κτιριακών μελετών, την έγκριση αυτών, καθώς και ο τρόπος της άσκησης της τεχνικής επίβλεψης και εποπτείας που ασκείται στο σύνολο των έργων. Οι σχετικοί τεχνικοί όροι περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και συγγραφές υποχρεώσεων που συνοδεύουν τη σύμβαση.
γ) Ο τρόπος διάθεσης στον ανάδοχο των εκτάσεων γης που βρίσκονται στη ζώνη και είναι αναγκαίες για την ενεργοποίηση αυτής.
δ) Οι προθεσμίες εκτέλεσης των έργων στο σύνολό τους ή κατά φάσεις.
ε) Το είδος και το ύψος της αμοιβής ή του ανταλλάγματος το οποίο συμφωνείται να χορηγηθεί στον ανάδοχο καθώς και οι όροι καταβολής της αμοιβής ή χορήγησης του ανταλλάγματος αυτού.
στ) Οι εγγυήσεις που πρέπει να παρασχεθούν από τον ανάδοχο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος του αν τις αθετήσει, καθώς και οι περιπτώσεις που συνεπάγονται την κήρυξη αυτού εκπτώτου και τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για το σκοπό αυτό.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα τα υποχρεωτικά στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης του έργου καθώς και να προβλέπονται τύποι τέτοιων συμβάσεων.
3. Ως αντάλλαγμα για τα έργα που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο φορέα και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του από την παραπάνω σύμβαση μπορεί να προβλεφθεί η παραχώρηση σε αυτόν της κυριότητας οικοδομήσιμων τμημάτων μέσα στη ΖΕΠ και η αναγνώριση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των τμημάτων αυτών με την εκποίηση, εκμίσθωση, οικοδόμηση και πώληση διαμερισμάτων ή με τη χρησιμοποίηση ή αξιοποίηση αυτών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο στα πλαίσια των νόμιμων όρων δόμησης. Οι έκτασεις αυτές καθορίζονται κατά θέση και συνολικό εμβαδόν με τη σύμβαση που αναφέρεται στην παρ.1 και είναι δυνατό να περιέλθουν στην κυριότητα του αναδόχου είτε με απευθείας παραχώρηση αυτών από το Δημόσιο ή άλλο ΝΠΔΔ, είτε μετά από πώληση αυτών, από τους ιδιοκτήτες τους προς τον ανάδοχο με ελεύθερες διαπραγματεύσεις ή μετά από άσκηση του δικαιώματος προτίμησης με ίσους όρους προσφερόμενου είτε μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση.
4. Με τη σύμβαση ανάθεσης μπορεί, για τη διάθεση των ακινήτων που βρίσκονται στη ΖΕΠ από τον ανάδοχο, να προβλεπονται περιορισμοί που να αναφέρονται ιδιαίτερα:
στον καθορισμό τιμών πώλησης των κατοικιών ή των άλλων κτισμάτων που βρίσκονται στη ΖΕΠ και εξυπηρετούν τις χρήσεις τις προβλεπόμενες από τη μελέτη της ΖΕΠ ή των χωρών που προορίζονται για οικοδόμηση ή των έτοιμων διαμερισμάτων που ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει ο ανάδοχος ή στην καθιέρωση κριτηρίων προτεραιότητας μεταξύ των υποψηφίων αγοραστών.
στην υποχρεωτική χρησιμοποίηση ορισμένων συγκροτημάτων κατοικιών για εκμίσθωση με ορισμένο μίσθωμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα.
στην παραχώρηση οικοπέδων ή οικοδομημένων συγκροτημάτων σε οργανισμούς στέγασης ή κατοικίας ή σε ιδιώτες των οποίων οι ιδιοκτησίες απαλλοτριώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ-60 παρ. 5. Επίσης είναι δυνατό να προβλέπονται περιορισμοί στο ύψος του συντελεστή κέρδους ή να τίθενται ρήτρες που να αναφέρονται στη διάθεση του υπερβάλλοντος κέρδους ή κάποιου μέρους αυτού για χάρη ορισμένων σκοπών. 5. Η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο φορέα μπορεί να προβλέπει το συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα ή μέρους της με τις δαπάνες των κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων που κατασκευάζει ο ανάδοχος.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-A > Αρθρον-57
(Αρθ-29 Ν-947/79)
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΖΕΠ
1. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος σύμφωνα με το Αρθ-52 παρ.3 που προβλέπει ΖΕΠ αναστέλλεται αυτοδίκαια η χορήγηση οικοδομικών αδειών στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στη ζώνη αυτή μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ΖΕΠ σύμφωνα με το Αρθ-60 παρ.2.
Ο χρόνος αυτός δεν είναι δυνατό να είναι μεγαλύτερος από διετία, μπορεί όμως να παραταθεί για εξαιρετικούς λόγους για ένα ακόμη έτος με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
2. Αν παρέλθουν άπρακτες οι παραπάνω προθεσμίες αίρεται αυτοδίκαια ο χαρακτηρισμός του συνόλου της έκτασης ως ΖΕΠ.
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002