Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών Αρθρα 8 έως 22
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-8
(Αρθ-1 Ν-1515/85)
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1. Ρυθμιστικό σχέδιο ειδικά της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων, των προγραμμάτων και των μέτρων που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό ως αναγκαία για τη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της στα πλαίσια των πανταετών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.Ευρύτερη περιοχή Αθήνα για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού είναι η περιοχή του νομού Αττικής και Μακρόνησος ,εκτός από τα Κύθηρα.
2. Το ΡΣΑ αποβλέπαι στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας μέσα στα πλαίσια της Εθνικής χωροταξικής πολιτικής, στη χωροταξική δομή και οργάνωσή της σε επίπεδο περιφέρειας, στη χωροταξική διάρθρωση των τομέων παραγωγής, του συστήματος μεταφορών, της λοιπής τεχνικής υποδομής και του κοινωνικού εξοπλισμού καθώς και στην πολιτική γης και κατοικίας, στη λήψη μέτρων και στο σχεδιασμό για τη χωροταξική και τη νέα πολεοδομική δομή της πρωτεύουσας καθώς και στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέρονταος ή ειδικών προβλημάτων, στη λήψη μέτρων, όρων και περιορισμών για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, στο σύντονισμό των προγραμμάτων και των μελετών που έχουν σχέση με το ΡΣΑ και που εκπονούνται από όλους τους άλλους φορείς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και στο καθορισμό των απαιτούμενων για την εφαρμογή τους παρεμβάσεων, των προτεραιοτήτων πραγματοποίησης και χρηματοδότησης καθώς και των θεσμικών οικονομικών δοικητικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-9
(Αρθ-2 Ν-1515/85)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, ειδικότερα, περιλαμβάνει τα μέτρα και τις κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και ιδίως, μέσα στα πλαίσια των κειμένων, διατάξεων, μέτρα για:
α) την οικολογική ανασυγκρότηση της Αθήνας, την προστασία της γεωργικής γής, των δασών, των υγροτόπων, και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.
β) την προστασία του τοπίου, των ακτών και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους.
γ) την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
δ) τον περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του εδάφους και των νερών και της ηχορύπανσης.
ε) την αναβάθμιση ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-10
(Αρθ-3 Ν-1515/85)
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Οι γενικότεροι στόχοι, που καθορίζονται για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας οι ακόλουθοι:
α) η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας και η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της.
β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
γ) η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή.
δ) η διεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε κάθε περιοχή της πρωτεύουσας.
ε) η ποιοτική αναβάθμηση κάθε γειτονιάς και η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις.
2. Οι ειδικότεροι στόχοι που καθορίζονται για την εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας σε σχέση με το εθνικό επίπεδο είναι οι ακόλουθοι:
α) σταθεροποίηση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με απώτερη προοπτική τη μείωσή του. β) ανάσχεση της διόγκωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην πρωτεύουσα με λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποπροσανατολισμό των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια της χώρας κατά προτεραιότητα.
γ) ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως εθνικού κέντρου επιτελικών λειτουργιών διακυβέρνησης, με αποκέντρωση προς την περιφέρεια της Χώρας των υπηρεσιών που δεν είναι επιτελικού επιπέδου ή δεν εξυπηρετούν την ίδια την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
3. Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις που καθορίζονται για την εξέλιξη της ίδιας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας είναι οι ακόλουθοι:
α) η ανάδειξη καιπροστασία των ιστορικών στοιχείων και η οικολογική ανασυγκρότηση, ανάδειξη και προστασία του αττικού τοπίου, των ορεινών όγκων, των τοπίων φυσικού κάλλους και των ακτών.
β) η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος για να εξασφαλισθεί η επιθυμητή ποιότητα των φυσικών αποδεκτών, με λήψη μέτρων που αφορούν τις κάθε είδους πηγές εκπομπής ρύπων, με κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, παροχή κινήτρων, επιβολή τελών και διοικητικών ποινών.
γ) η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής με βελτίωση της λειτουργίας της πόλης, ανακατανομή λειτουργιών και δραστηριοτήτων, ενίσχυση του συστήματος μαζικών μεταφορών, απομάκρυνση οχληρών εγκαταστάσεων και λειτουργιών από τις περιοχές κατοικίας.
δ) η οικονομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, σχετική ενίσχυση της βιοτεχνίας και ελαφράς βιομηχανίας με περιβαλλοντικά κριτήρια και ανάσχεση, έλεγχο και εκσυχρονισμό του τριτογενούς τομέα.
ε) η άμβλυνση των ανισοτήτων στην κατανομή του κοινωνικού εξοπλισμού και στην ποιότητα του οικιστικού και φυσικού περιβάλλονταος με ανακατανομή χρήσεων, λειτουργιών και επενδύσεων προς όφελος κυρίως των δυτικών και των λοιπών υποβαθμισμένων περιοχών.
στ) ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης με εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας και γής και επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στις διαμορφωμένες περιοχές αυθαίρετων με στόχο την αναβάθμιση τους και την ενσωμάτωσή τους στον πολεοδομικό ιστό.
ζ) η διαφύλαξη της πρωτεύουσας από θεομηνίες και ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της με λήψη των αναγκαίων μέτρων για αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία, εξοπλισμό της με τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής και ανάπτυξη των τοπικών δυνατοτήτων παραγωγής ειδών διατροφής.
4. Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις γα τη χωροταξική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και την νέα πολεοδομική δομή της είναι οι ακόλουθοι:
α) η θεώρηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, όπως αυτή ορίζεται στα διαγράμματα του Αρθ-22, ως αυτοτελούς χωροταξικής ενότητας της χώρας που μπορεί να υποδιαιρείται σε χωροταξικές υποενότητες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται:
αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε υποενότητας με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και ειδικότερα πλήρη αξιοποίηση των ιδιαιτέρων δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, των φυσικών και των πλουτοπαραγωγικών της πόρων.
ισόρροπη κατανομή των κεντρικών λειτουργιών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε υποενότητας με σκοπό να λειτουργεί με σχετική αυτάρκεια.
β) η ανασυγκρότηση του αστικού ιστού με την ανάσχεση της εξάπλωσης και την εξυγίανση της πόλης, τη δημιουργία πολυκεντρικής δομής, τον έλεγχο χρήσεων γης καθώς και των πυκνοτήτων, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς καθώς και την αναβάθμιση και αποσυμφόρηση της κεντρικής περιοχής της Αθήνας και του Πειραιά με έμφαση στη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού τους χαρακτήρα.
γ) η ανακατανομή βασικών χρήσεων και λειτουργιών.
δ) η βελτίωση και οργάνωση ενιαίου συστήματος μεταφορών με λειτουργική διασύνδεση όλων των μέσων μεταφοράς.
ε) ο προγραμματισμός ποιοτικών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-11
(Αρθ-4 Ν-1515/85, Αρθ-11 παρ.2 Ν-2052/92)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Το ΡΣΑ και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος πραγματοποιούνται με τα μέτρα του παραρτήματος και τα διαγράμματα του Αρθ-22. Τα διαγράμματα αυτά είναι:
α) το διάγραμμα 1 "Ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας" (1Α Ηπειρωτικό Τμήμα-1Β Νησιωτικό τμήμα)
β) το διάγραμμα 2: "Οικιστική οργάνωση"
γ) το διάγραμμα 3: "Κεντρική περιοχή Αθήνας"
δ) το διάγραμμα 4: "Κεντρική περιοχή Πειραιά".
Οικισμοί πρό του έτους 1923 ή οικισμοί με εγκεκριμένο σχέδιο που ενδεχόμενα δεν σημειώνονται στα πιο πάνω διαγράμματα δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου.
2. 'Ολες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δημοσίου τομέα είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους, που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, με το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος.
3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωραταξίας και Δημοσίων 'Εργων συμπληρώνονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και τροποποιούνται μερικά το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος χωρίς μεταβολή των στόχων και κατευθύνσεων τους ύστερα από γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-12
(Αρθ-5 Ν-1515/85, Αρθ-1 ΠΔ-471/91, Αρθ-11 παρ.3 Ν-2052/92)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
1. Ιδρύεται Οργανισμός ρυθμιστικού σχεδίου και προστασία περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας που ονομάζεται "Οργανισμός Αθήνας" και είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
2. Ο οργανισμός εδρεύει στην Αθήνα και έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και επιπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Eργων.
3. 'Eργο του Οργανισμού είναιη παρακολούθηση της εφαρμογής και η εξασφάλιση της πραγματοποίησης του ρυθμιστικού σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, η εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων(ΓΠΣ) της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και η μέριμνα για την έγκριση τους, η μέριμνα για την εναρμόνιση με το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος των επιμέρους προγραμμάτων των οικείων φορέων, η παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η εκπόνηση προδιαγραφών περιβαλλοντικών μελετών και η μέριμνα για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ο έλεγχος έργων και δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στο περιβάλλον.
4. Για την εκπόνηση και έγκριση του ΓΠΣ της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Aρθ-39. Στην περίπτωση αυτή αντί της γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ) ή του ΣΧΟΠ του νομού, κατά την παρ.4 του ιδίου Αρθ-39, γνωμοδοτεί ή εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού.
5. Για την εκπλήρωση του έργου του ο Οργανισμός μπορεί να συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για τις εξειδιεκύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής τους. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), Ειδικής Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή (ΕΖΥΣ), Ζώνης Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ), Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ), νοείται γνωμοδότηση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. Ο Οργανισμός μεριμνά επίσης για την μερική τροποποιήση ή αναθεώρηση μέτρων, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, σύμφωνα με την παρ.3 του Αρθ-11 και συντονίζει τις ενέργειες δημοσίων υπηρεσιών και όλων των φορέων του δημοσίου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-13
(Αρθ-6 Ν-1515/85, Αρθ-62 παρ.3 Ν-1622/86)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Το συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος που ιδρύθηκε με το Ν-1515/85 καταργείται και οι αρμοδιότητες του ασκούνται καθόσον αφορά την έγκριση του ενιαίου προγράμματος από το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής, καθόσον δε αφορά τις λοιπές αρμοδιότητες απο την Εκτελεστική Επιτροπή της Αθήνας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-14
(Αρθ-7 Ν-1515/85, Αρθ-32 παρ.3 Ν-1650/86, Αρθ-11 παρ.10 Ν-2052/92, Αρθ-1 παρ.45 Ν-2412/96)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Τον Οργανισμό διοικεί εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από:
α) τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο που είναι πρόσωπα με γνώσεις, πείρα και κύρος στα σχετικά θέματα.
β) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων.
γ) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη διοικούσα επιτροπή της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων νομού Αττικής.
δ) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τα νομαρχιακά συμβούλια των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που εμπίπτουν στο ΡΣΑ.
ε) δύο μέλη που είναι πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα στα σχετικά θέματα.
2. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που αναφέρονται στην περίπτωση της ε της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξιας και Δημοσίων 'Εργων, για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση κατά τη διάρκεια τη θητείας είναι πάντα δυνατή. Η ανάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων που ορίζει και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο την θητείας. Τα μέλη των περιπτώσεων β, γ, και δ της προηγούμενης παραγράφου ανακαλούνται κατά τη διάρκεια την θητείας τους ύστερα από προταση των αντιστοίχων φορέων που ορίζουν ταυτόχρονα κα τα νέα μέλη για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Με την ίδια απόφαση ανατιθενται χρέη γραμματέα της επιτροπής με τον αναπληρωτή αυτού σε προσωπο με πτυχίο ανώτατης σχολής και σχετική πείρα.
3. Η επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα και αν δεν διοριστούν τα μέλη των περιπτ.β, γ, και περιπτ.δ προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν οριστούν μέσα σε δύο μήνες από τότε που έλαβε τη σχετική πρόσκληση ο οικείος φορέας.
4. Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση για την συμμετοχή τους σ' αυτή, που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-18 του Ν-1505/84 (ΦΕΚ-194/Α/84). Ο πρόεδρος ,αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της επιτροπής έχουν πλήρη απασχόληση στον Οργανισμό και αμείβονται πέρα από την αποζημίωση συμμετοχής τους σ' αυτήν. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και υπόκειται μόνο στους περιορισμούς του Αρθ-6 του Ν-1256/82 (ΦΕΚ-65/Α/82).
5. Τα θέματα που αναφέροναι στον τρόπο τήρησης των πρακτικών, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής σύγκλησης της επιτροπής, στον τρόπο πρόσκλησης, στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και στην συζήτηση θεμάτων που αναφέρονται σ'αυτή και γενικά στη λειτουργία της επιτροπής ρυθμίζονται με πράξη της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία της επιτροπής, στην πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
7. Η επιτροπή:
α) παρακολουθεί την ολοκλήρωση και εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου γενικά και των επιμέρους προγραμμάτων των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Αρθ-17.
β) προτείνει τις προσαρμογές συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου σύμφωνα με το Αρθ-11 παρ.3 και γνωμοδοτεί για την έγκριση των ΓΠΣ της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
γ) γνωμοδοτεί για κάθε έργο μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον ΓΠΣ. Η γνώμη αυτή δίνεται από την επιτροπή μέσα σε 60 μέρες από τότε που περιέρχεται σ' αυτή σχετικό ερώτημα. Αν περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, θεωρείται ότι η επιτροπή έχει συναινέσει.
δ) επιβλέπει τη μελέτη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλονταος που εκτελούνται από τον Οργανισμό της Αθήνας και παρακολουθεί τις αντίστοιχες μελέτες και την εφαρμογή μέτρων που εκτελούνται από άλλους φορείς.
ε) εγκρίνει τις περιβαλλοντικές μελέτες της παρ.9 του Αρθ-18.
στ) επιβάλλει τις κυρώσεις της παρ.1 του Αρθ-20 και εισηγείται για τις περιπτώσεις των παρ.2 και παρ.3 του ιδίου άρθρου.
ζ) εισηγείται για θέματα που ορίζονται από το Ν-1650/86 και για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση ειδικά για την περιοχή του ΡΣΑ, εφόσον προβλέπεται για αυτά αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων να προτείνει την έκδοση του πδ ή να εκδώσει απόφαση.
η) γνωμοδοτεί κατά την παρ.2 του Αρθ-19 του Ν-1892/90.
8. Η επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείρηση που σχετίζεται με τον Οργανισμό και το έργο του. Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκτιμένες πράξεις μπορέι να μεταβιβάζεται στον προεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή ένα μέλος της επιτροπής ή τον προϊστάμενο ή άλλα όργανα του Οργανισμού. Η μεταβίβαση γίνεται ύστερα από προταση της επιτροπής με αόφαση το Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-15
(Αρθ-8 Ν-1515/85)
ΠΟΡΟΙ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
1. Πόροι του Οργανισμού είναι:
α) τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και ιαποδίδεται στον Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, όπως ειδικότερα ορίζεται σ' αυτή.
β) έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων που δεν μπρορεί να είναι μικρότερη από 2% των ποσών που διαθέτει ο προϋπολογισμός αυτός για προγράμματα και έργα στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου.
γ) πρόσοδοι από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή κληρονομιές.
δ) πρόσοδοι από πρόστιμα και τέλη που επιβάλλονται από τον Οργανισμό στους ρυπαίνοντες το περιβάλλον. ε) κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.
2. Οι πόροι του Οργανισμού διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας τους και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή άλλων δραστηριοτήτων δημοσίων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου και την προστασία του περιβάλλοντος της πρωτεύουσας.
3. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του Οργανισμού.Ο οικονομικός κανονισμός καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοικησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Κατά την έγκριση αυτή, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, ύστερα από γνώμη της επιτροπής.
4. Ο Οργανισμός στα δικαστήρια ή διοικητικές αρχές έχει τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου, ιδιαίτερα ως προς τις προθεσμίες, τα μέσα απόδειξης, τον τρόπο παράστασης και τα μέσα εκτέλεσης. Τα ίδια δικονομικά προνόμια έχει σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν στην κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-16
(Αρθ-9 Ν-1515/85, Αρθ-11 παρ.9 Ν-2052/92)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Ο οργανισμός του Οργανισμού Αθήνας καταρτίζεται με πδ/γμα που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από την 18-2-85 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν-1515/85), με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ,Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
2. Με τον οργανισμό κανονίζονται ιδίως:
α) η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους.
β) οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.
γ) τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα απο ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν-1515/85.
δ) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που μπορεί να προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η κατανομή του σε ειδικότητες καθώς και τα τυπικά προσόντα και οι όροι προσληψης.
ε) τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές θέσεις.
3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού της περιπτ.β της προηγούμενης παραγράφου που πληρούναι με προσλήψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 100. Οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις, όπως προβλέπονται στον οργανισμό, καλύπτονται με τη διαδικασία της παρ.7 του άρθρου αυτου. Στο προσωπικό αυτο εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για του υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ).
4. Οι θέσεις του πρσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης δ της προηγούμενης παραγράφου που πληρούνται με προσλήψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 80.
5. Στον Οργανισμό συνιστάται μία θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό β των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊσταμένου του Οργανισμού Αθήνας, είναι προϊσμάμενος όλων των υπηρεσιών του και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο.
Προϊστάμενος του Οργανισμού διορίζεται πρόσωπο που έχει πτυχίο ανώτατης σχολής (ελληνικής η ξένης) σχετικό με το αντικείμενο του Οργανισμού και διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα τουλάχιστον διετούς φοίτησης, η προϋπηρεσία σε παρεμφερές αντικείμενο στο δημόσιο τομέα τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Ο διορισμός του προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατο να ορίζεται και αναπληρωτής του προϊσταμένου.
6. Καθήκοντα προϊσταμένου του Οργανισμού μπορούν να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημοσίου τομέα που έχει τα σχετικά προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου θεωρείται για κάθε συνέπεια σαν χρόνος υπηρεσίας στην τακτική θέση του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιάς μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.
7. Με ΠΔ, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και του τυχόν συναρμοδίου υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται υπηρεσίες και θέσεις προσωπικού στον Οργασνιμό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ή από άλλα υπουργεία.
Με την μεταφορά των θέσεων γίνεται και μεταφορά των υπαλλήλτων που τις κατέχουν.Αν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων των οικείων υπουργείων ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων. Μαζί με την μεταφορά των θέσεων μεταφέρονται στον Οργανσιμό και οι σχετικές πιστώσεις του τρέχοντος έτους. Για τα επόμενα έτη οι πιστώσεις αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια τακτική επιχορήγηση.
Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι διατηρούν το ασφαλιστικό καθεστώς για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοηθήμα που είχαν πριν από την μεταφορά τους και παρέχεται σ'αυτούς και στα μέλη της οικογενείας τους η υγειονομική περίθαλψη των μόνιμων υπαλλήλων.
8. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του Οργανισμού Αθήνας, όπως αυτό διαπιστώνεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν και αφορούν την άσκηση αρμοδιοτήτων οι οποίες μεταβιβάζονται με το Ν-1515/85, στον Οργανισμό. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων διαθέτει υπαλλήλους του για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού μέχρι την πλήρη στελέχωσή του.
9. Με τα ΠΔ που προβλέπονται από την παρ.4 του Αρθ-4 του Ν-1032/80 (ΦΕΚ-57/Α/80) ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλισης των υπαλλήλων σε υφιστάμενα την 14-3-80 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-1032/80) ταμεία, ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-17
(Αρθ-10 Ν-1515/85, Αρθ-11 παρ.11 εδαφ.α και β Ν-2052/95)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Κάθε υπουργείο ή άλλος φορέας του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα, στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκουν ενέργειες που εμπίπτουν στα θέματα που περιλαμβάνει το ρυθμιστικό σχέδιο και η προστασία περιβάλλοντος της Αθηνας ή επηρεάζουν την εφαρμογή τους, οφείλει να καταρτίζει σε συνεργασία με τον Οργανισμό ετήσιο και κυλιόμενο πενταετές πρόγραμμα εφαρμογής για την πραγμάτωση των στόχων του ρυθμιστικού σχεδίου και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος. Τα προγράμματα υποβάλλονται στον Οργανισμό Αθήνας μέχρι τη 15 Νοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου.
2. Ο Οργανισμός με βάση τα προγράμματα αυτά καταρτίζει ενιαίο πρόγραμμα γενικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, το οποιο εγκρίνεται από το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής.Το ετήσιο ενιαίο πρόγραμμα πρέπει να έχει εγκριθεί πρίν από το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου. Τροποποίηση του ενιαίου προγράμματος μπορεί να γίνει κατά τη ίδια διαδικασία. Ο αρμόδιος φορέας προσαρμόζει τα επιμέρους προγράμματα του στα πλαίσια του εγκεκριμένου ενιαίου προγράμματος.
3. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να δίνει οδηγίες για την κατάρτηση των προγραμμάτων, προετοιμάζει υποδείγματα, να παρέχει τη συνεργασία των υπηρεσιών του Οργανισμού, να συνιστά τη συνεργασία των διαφόρων φορέων για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση των προγραμμάτων και γενικά να ενεργεί ότι απαιτείται για την πραγμάτωση του σκοπού και των διαδικασιών του άρθρου αυτού.
4. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από προταση της εκτελεστικής επιτροπής, οφείλουν να ορίζουν εκπρόσωπό τους στον Οργανισμό ανώτερο υπάλληλο τους, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος αποτελεί το σύνδεσμο με τον Οργανισμό Αθήνας, βρίσκεται σε επικοινωνία με αυτό εισηγείται έγκαιρα στνεπιτροπή κατά την επεξεργασία των σχετικών θεμάτων και καλείται να παρίσταται στην επιτροπή κατά την επεξεργασία των σχετικών θεμάτων και καλείται να παρίσταται στην επιτροπή χωρίς ψήφο, όταν συζητούνται προγράμματα ή άλλα θέματα σχετιζόμενα με την υπηρεσία του. Ο σύνδεσμος μπορεί να συνοδεύεται και να βοηθείται στο έργο αυτό από τους απαραίτητους υπηρεσιακούς παράγοντες.
5. Η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει κάθε χρόνο γενική έκθεση για την εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στο προηγούμενο έτος, για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, για τα μέτρα που κρίνει πρόσφορο να ληφθούν και γενικά για την αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του σκοπού του Οργανισμού.
6. Αν υπάρχουν ενδείξεις για ενέργειες άλλων φορέων που μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, ή επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της στους αρμοδίους φορείς. Οι παρατηρήσεις αυτές γνωστοποιούνται και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
7. Ειδικά για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας από κάθε υπουργείο ή άλλο φορέα του δημοσίου τομέα, μετά από συνεργασία με τον Οργανισμό, προτάσεις που κοινοποιούνται και στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός έχοντας υπόψη τις επιμέρους προτάσεις υποβάλλει συνολική εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας που αποφασίζει για τις αναγκαίες επενδύσεις και την κατανομή τους.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-18
(Αρθ-11 Ν-1515/85, Αρθ-15 παρ.2 Ν-1561/85, Αρθ-31 παρ.4 Ν-1650/86)
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται οι παραμέτροι και τα όρια ποιότητας, των φυσικών αποδεκτών (ατμόσφαιρα, επιφανειακά υπόγεια νερά, έδαφο) καθώς και οι συχνότητες και μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεων των παραμέτρων.Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα όρια ανεκτού θορύβου και ο τρόπος μέτρησης του.
2. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών ορίζονται:
α) οι κλάδοι των βιομηχανικών βιοτεχνικών, λατομικών μεταλλευτικών, εμπορικών, γεωργοκτηνοτροφικών, τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων, από τη λειτουργία των οποίον προκαλείται κάθε μορφής ρύπανση του περιβάλλοντος και οι υποχρεώσεις τους για την λήψη μέτρων βελτίωσης και προστασίας του.
β) τα μέτρα για υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις, η λήξη των οποίων διασφαλίζει τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος. Τα μέτρα αυτά, για τις κυριότερες περιπτώσεις αναφέορονται στις επόμενες παρ.3 - 6 και μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, την κατηγορία των μονάδων κάθε κλάδου, τη σημασία τους για την εθνική οικονομία και την περιοχή εγκατάστασής του.
3. 'Οταν προκειται για βιομηχανικές, βιοτεχνικές, λατομικές, μεταλλευτικές, εμπορικές και τεχνικές δραστηριότητες, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να περιλαμβάνουν κυρίως εφαρμογή τεχνολογίας αντιρύπανσης, μείωσης ήχων και δονήσεων, αλλαγές στη χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών, χρήση συγκεκριμένης ποιότητας καυσίμων, ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής κάθε μορφής ρύπων και θορύβων.
Για τις δραστηριότητες του παραπάνω εδαφίου, τα μέτρα της παρ.2 μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης: εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της ποιότητας των εκπεμπομένων ρύπων, των αποβλήτων, των καυσίμων, της χρήσης πρώτων υλών και νερού καθώς και οργάνων ελέγχου της καύσης, όπως και καθορισμό μεθόδων και συχνότητας δειγματοληψιών και μετρήσεων των παραμέτρων που σχετίζονται με τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν καθορισμό των ωραρίων λειτουργίας,προθεσμίες συμμόρφωσης για την εφαρμογή των μέτρων, όρους συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, αποδιχής τους σε οργανωμένους χώρους τελικής διάθεσής τους και εδαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης τους. Ειδικότερα για τα τοξικά ή οπωσδήποτε επικίνδυνα στερεά απόβλητα τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τρόπους συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης καθώς και εφαρμογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης και όρους τελικής διάθεσης.
4. 'Οταν προκειται για οχήματα, τα μέτρα της παρ.2 μπορούν να περιλαμβάνουν κυρίως επιβολή αυστηρότερων από τα ισχύοντα ορίων εκπεμπομένων ρύπων ή θορύβου και βελτιωμένων τεχνικών προδιαγραφών, υποχρώσεις εισαωγέων και εμπόρων οχημάτων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού καθώς και υποχρεώσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, χρήση υγραερίου ή άλλων βελτιωμένων καυσίμων ή τροποποίηση της ποιότητας των καυσίμων ή απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων καυσίμων, εφαρμογή συστημάτων μείωσης των εκπεμπομένων ρύπων στις εγκαταστάσεις και τα μέσα διακίνησης, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας καυσίμων, καθώς και περιορισμούς στη κυκλοφορία οχημάτων.
5. 'Οταν προκειται για τις κεντρικές θερμάνσεις, τα μέτρα της παρ.2, μπορούν να περιλαμβάνουν κυρίως καθιέρωση επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών καυσαερίων, υποχρεωτική συντήρηση, ρύθμιση για τα συστήματα λεβήτων καυστήρων, επιβολή χρήσης ορισμένων καυσίμων, επιβολή μονώσεων λεβήτων και σωληνώσεων, εφαρμογή αυτομάτων συστημάτων ρύθμισης της λειτουργίας, καθορισμό του ύψους και των κατασκευαστικών λεπτομερειών καπνοσόχων και κατάργηση καπνοσυλλεκτών.
6. 'Οταν πρόκειται για άλλες δραστηριότητες ,τα μέτρα της παραγράφου 2 μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως: α) καθορισμό ανώτατων ορίων εκπεμπόβμενου θορύβου από μηχανήματα και επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων στην εισαγωγή, την παραγωγή και τη διάθεση μηχανημάτων, που δεν ανταποκρίνονται στα όρια αυτά και των σχετικών ανταλλακτικών.
β) τεχνικες προδιαγραφές για αντιθορυβικά υλικά.
γ) καθορισμό για κάθε εστία καύσης όρων λειτουργίας. όρίων εκπομπών καυσαερίων, μείωση ή κλιμάκωση ωραρίων λειτουργίας, προσόντων τεχνικού προσωπικούμ των υποχρεώσεων του και τη χρήση του απαράιτητου εξοπλισμού για την επίβλςψη λειτουργίας, επισκευή συντήρηση και ρύθμιση τους,
δ) επιβολή όρων λειτουργίας εργοταξίων, αποθηκών και μέσων διακίνησης των υλικών που χρησιμοποιούν ή απορρίπτουν
ε) καθορισμό μέτρων για τη μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης από μηχανήματα, ακάλυπτα οικόπεδα, δρόμους ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.
στ) απογόρευση χρήσης ορισμένων υλικών συσκευασίας προϊοντων και καθορισμό όρων για τα υλικά αυτά.
ζ) απαγόρευση της κυκλοφορίας συσκευών λειοτεμαχισμού απορριμάτων για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στη λειτουργία το υαποχετευτικού συστήματος και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
7. Ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων μονάδων εθνικής σημασίας από τους κλάδους δραστηριοτήτων που αναφέροτναι στην παρ.2 είναι δυνατό, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, να επιβάλλονται ειδικά μέτρα κατά παρέκκλιση από αυτά που επιβαλλονται γενικά για τον κλάδο και την περιοχή. Η επιβολή αυτών των μέτρων γίνεται κατά περίπτωση με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και των αρμοδίων κατά περίπτωση υπουργών. 8. Τα θέματα για τα οποία έχουν εκδοθεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ.2 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται στο εξής μόνο με όμοιες αποφάσεις.
9. Για την πραγματοποίηση νέων, τροποποίηση,επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή μελέτης περιβαλλονταικών επιπτώσεων και η έγκριση πριβαλλοντικών όρων.Τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού, ύστερα από προταση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού.
10. Η μελέτη καταρτίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού καιυποβάλλεται για έγκριση στην εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού. Για την έγκριση αυτής της εκτελεστικής επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Αρθ-14 παρ.7 εδαφ.γ. Η έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορηγηση αδείας εκγαράστασης της δραστιριότητας ή για την πραγματοποίηση του έργου. Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η μελέτη περιλαμβάνει όρους, η τήρηση των όποιων διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.
11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζεται ο τρόπος ένταξης των όρων που περιλαμβάνονται στην έγκριση, τη διαδικασία χορήγησης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται για το έργο ή τη δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την έγκριση της μελέτης.
Με τις ίδιες αποφάσεις δραστηριότητες ή έργα που υποχρεώνονται από την υφιστάμενη νομοθέσια στη σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης ή στη λήψη άδειας η άλλης έγκρισης, μπορούν να εξαιρούνται των υποχρεώσεων αυτών, αν το αντικείμενό τους καλύπτεται από το περιεχόμενο της μελέτης και τη σχετική έγκριση που προβλέπεται από το αρθ. αυτό.
12. Για τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων και μέτρων του παρόντος άρθρου και του Αρθ-19 χρησιμοποιούνται Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), που συνιστώνται στον Οργανισμό Αθήνας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-16 κα στελεχώνονται με υπαλληλους τους μονίμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Στα ΚΕΠΠΕ μετέχουν εκπρώσωποι του δήμου ή κοινότητας στην περιοχή των οποίων διενεργείται ο έλεγχος, καθώς και της οικείας ένωσης δήμων και κοινοτήτων. Τα ΚΕΠΠΕ προβαίνουν στους έλεγχους και χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων αυτών, αν αυτοί έχουν κληθεί. Στα ΚΕΠΠΕ μπορούν να μετέχουν εμπειρογνώμονες οριζόμενοι κατά περίπτωση από την εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού. Τα ΚΕΠΠΕ καλύπτουν τους τομείς Βιομηχανίας και αλλων παραγωγικών διαδικασιών, κετρικής θέρμανσης, καυρίνων, οχημάτων, γενικού περιβαλλοντικού ελέγχου και περιοχών αρχειολιγικού, ιστορικού και παραφοσιακού ενδιαφέροντος. Από τη σύσταση των ΚΕΠΠΕ που προβλέπονται στις διαταξεις του κεφαλαίου αυτού καταργούνται τα ΚΕΠΠΕ, για το νομο Αττικής που προβλέπονταιστο Αρθ-5 του Ν-1327/83 (ΦΕΚ-21). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέτρωσης και περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων το προσωπικό που έχει προσληφθεί στα υφιστάμενα ΚΕΠΠΕ του Νομού Αττικής μεταφέρεται στον Οργανισμό Αθήνας. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα ασφαλιστικά, μισθοδοσίας και κάθε συναφής λεπτομέρεια.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-19
(Αρθ-12 Ν-1515/85)
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού και Επιστημών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπυργού θεσπίζονται πέρα από εκείνα που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις ειδικά μέτρα και περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών και ιστορικών τοπων της Αθήνας που μπορεί να περιλαμβάνουν:
α) αυστηρότερους όρους από τους περιλαμβανομένους στις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται κατ' εξουσιοδότηση του Αρθ-18.
β) ειδικότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-20
(Αρθ-13 Ν-1515/85, Αρθ-31 Αρθ-6 Ν-1650/86)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Στους παραβάτες των όρων και των μέτρων που καθορίζονται με τις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στα Αρθ-18 και Αρθ-19, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση με αποφαση της εκτελεστικής εποτροπής του Οργανισμού της Αθήνας πρόστιμο μέχρι:
δέκα εκατομμύρια (10000000) δραχμές. Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής,η εκτελεστική επιτροπή παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ο οποίος από κοινού με τον τυχόν αρμόδιο υπουργό επιβάλλει πρόστιμο μέχρι εκατό εκατομμύρια (100000000) δραχμές.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων 'Εργων καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρια. Ειδικά για τη βιομηχανία, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος ,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
2. Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των όρων και των μέτρων των Αρθ-18 και 19 μπορεί να διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία μιας μονάδας με κοινή απόφαση ου Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού ύστερα από προταση της εκτελεστικής  επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. Με την παραπάνω απόφαση μπορεί να προβλέπονται όροι, μέτρα και προθεσμίες για την επαναλειτουργία της μονάδας.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-21
(Αρθ-14 Ν-1515/85, Αρθ-31 παρ.8 Ν-1650/86)
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Καταργείται η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΕΣΧΠ)με αρ. ΧΠ/ΓΧΠ 2094/80 (περί σχεδίου πλαισίου Ρυθμίσεων Ευρύτερης Περιοχής Πρωτεύουσας) (ΦΕΚ-341/Β).
2. Η έναρξη ισχύος της παρ.9 του Αρθ-18 καθορίζεται με τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις του ιδίου άρθρου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον-22
(Αρθ-15 Ν-1515/85, Αρθ-11 Ν-1955/91, Αρθ-11 παρ.1, 4 και παρ.5 Ν-2052/92, ΠΔ-26-5/22-6-93)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α. Το παράρτημα περιέχει τις ειδικότερες κατευθύνσεις και μέτρα για τη χωροταξική και την πολεοδομική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και για την αντιμετώπιση της ρύπανσης τους περιβάλλοντος της.
1. Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη χωροταξικά οργάνωση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
1.1. Στα πλαίσια της λειτουργικής χωροταξικής οργάνωσης της, η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υποδιαιρείται στις ακόλουθες πέντε οργανικές υποενότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα διαγράμματα 1Α και 1Β. Λεκανοπέδιο και Σαλαμίνα με κέντρο την Αθήνα.
Δυτική Αττική με κέντρο τα Μέγαρα.
Βόρεια Αττική με κέντρο το Καπανδρίτι.
Ανατολική Αττική με κέντρο το Λαύριο.
Νησιωτική Αττική με κέντρο την Αίγινα.
1.2.1. Για την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της πρωτεύουσας και την οικονομική ανασυγκρότηση των υποενοτήτων της,λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και ανάπτυξη της γεωργικής γής και του πρωτογενούς τομέα γενικότερα. Ειδικότερα η ισχύς των διατάξεων του Αρθ-16 παρ.5 του Ν-1360/83 (ΦΕΚ-65) επεκτείνεται και στις εξής επιχειρήσεις του Νομού Αττικής που επεξεργάζονται αποκλειστικά προϊόντα του νομού:
α. Αγροτοβιομηχανίες που ιδρύονταο στο νομό σύμφωνα με το ΠΔ-84/84.
β. Επιχειρήσεις του Αρθ-2 παρ.1 εδαφ.θ του Ν-1262/82 (ΦΕΚ-70/82).
1.2.2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, καθορίζονται οι ζώνες γεωργίας,κτηνοτροφίας και αλιείας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
1.2.3 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις επιδότησης για την αύξηση των εντατικών καλλιεργειών, των θερμοκηπίων και της ερασιτεχνικής καλλιέργειας εντός των ζωνών αυτών και η παροχή κινήτρων.
1.2.4. Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιάς για εκτάσεις που περιλαμβάνονται στη ΖΟΕ Αττικής γίνεται στην αξία που έχουν οι εκτάσεις αυτές, σύμφωνα με την κατά το νόμο χρήση τους ως γεωργικής γής. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής μπορεί να ορισθούν με το ΠΔ που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας που, αν και περιβάλλονται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ρητώς χατακτηρίζονται ως χώροι "εκτός σχεδίου" που προορίζονται για γεωργική εκμετάλλευση.
1.3 Για την ισόρροπη κατανομή των κεντρικών πολεοδομικών λειτουργιών σε κάθε χωροταξική υποενότητα λαμβάνονται μέτρα για:
α) Την ανάπτηξη των κεντρών των περιαστικών υποενοτήτων και συγκεκριμένα του Λαυρίου, των Μεγάρων και του Καπανδριτίου σε αστικά κέντρα μεσαίου μεγέθους με χωροθέτηση σ'αυτά κεντρικών λειτουργιών του επιπέδου της υποενότητας, στην οποία βρισκόνται με οργάνωση οικιστικών προγραμμάτων καθώς και ζωνών οικονομικών δραστηριοτήτων.
β) Την ανάπτυξη και οργάνωση δευτερευόντων αστικών κέντρων σε κάθε υποενότητα σε σημερινούς οικισμούς που παρουσιάζουν θετικές αναπτυξιακές τάσεις.
2. Ειδικότερες κατευθύνσεις και μέτρα για τηνπολεοδομική ανασυγκρότηση της πρωτεύουσας.
2.1. Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του αστικού ιστού λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης, τη δημιουργία περισσότερων κέντρων στην πόλη, τον έλεγχο χρήσεων γης, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς, την επέκταση των σχεδίων κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές).
2.1.1 Ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης.
Η ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης επιδιώκεται με:
Απαγόρευση των κατατμήσεων γης, περιορισμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στις διαμορφωμένες περιοχές κατοικίας, ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων κοινωνικής υποδομής και περιορισμό εκτός σχεδίου δόμησης.
Ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας.
Οργανωμένα στεγαστικά προγράμματα.
Συσχετίσεις των εκτάσεων που ανήκουν σε υπάρχοντες οικοδομικούς συνεταιρισμούς με τις περιοχές επεκτάσεων και επιδίωξη συνενώσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών ώστε να περιοριστεί η οικιστική εξάπλωση, Δεν εγκρίνεται η σύσταση νέων οικοδομικών συνεταιρισμών στη περιοχή της Αθήνας, εκτός αν οι εκτάσεις τους αφορούν τις περιοχές επεκτάσεων και αναπλάσεων της παραγράφου αυτής.
Προστασία των ακτών από την εξάπλωση της οικιστικής χρήσης και των περιφράξεων.
2.1.2. Δημιουργία πολυκεντρικής πόλης.
Η δημιουργία πολυκεντρικής πόλης επιδιώκεται με:
Δημιουργία νέων δυναμικών κέντρων σε αδόμητη γη
Αποσυμφόρηση των μητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας και του Πειραιά.
Ιδιαίτερη ενίσχυση των κέντρων δήμων υπερτοπικής σημασίας.
Ενίσχυση των σημερινών κέντρων δήμων, συνοικιών, γειτονιών.
Στα πλαίσια της δημιουργίας πολυκεντρικής δομής καθορίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας τα ακόλουθα κέντρα κατά κατηγορία:
Μητροπολιτικά: στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.
Δευτερεύοντα κέντρα χωροταξικής υποενότητας Λεκανοπεδίου: Μαρούσι, Ελληνικό, Χαϊδάρι και Μενίδι Κέντρα των υπολοίπων χωροταξικών υποενοτήτων: στα Μέγαρα, Καπανδρίτι, Λαύριο και Αίγινα.
Κέντρα δήμου με υπερτοπική σημασία: στους Αγ. Αναργύρους, Περιστέρι, Αιγάλεω, Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο, Καλλιθέα, Ν. Σμύρνη, Γλυφάδα, Κηφισιά, Ζωγράφου, Αγ. Παρασκευή, Χαλάνδρι, Ν. Ιωνία, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Αυλώνα,Ν.Μάκρη, Ραφήνα, Κορωπί, Μαρκόπουλο Μεσογαίας.
Κέντρα δήμου, συνοικίας, γειτονιάς.
Με απόφαση του Υπυργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνωμοδότηση του   ΚΣΧΟΠ, καθορίζονται τα όρια των πολεοδομικών κέντρων.
2.1.3. 'Ελεγχος χρήσεων γης.
Ο έλεγχος των χρήσεων γης αποβλέπει στην αναστολή της επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος των δρόμων, στη σταδιακή οργάνωση των κεντρικών λειτουργιών στα πολεοδομικά κέντρα της προηγούμενης παραγράφου καθώς και στη δημιουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών πάρκων και ζωνών ειδικών χρήσεων έτσι, ώστε οι περιοχές κατοικίας σταδιακά να απαλλαγούν από οχληρές χρήσεις.
2.1.4. Ανασυγκρότηση της γειτονιάς.
Η ανασυγκρότηση της γειτονιάς γίνεται με συλλογική δραστηριοποίηση των ιδίων των κατοίκων της και περιλαμβάνει την πολεοδομική, κοινωνική και λειτουργική της αναδιοργάνωση και την περιβαλλοντική της αναβάθμιση με οργάνωση του κέντρου κάθε γειτονιάς και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου ροής πεζών, πρασίνου, ελεύθερων χώρων καθώς και χώρων κοινωνικού εξοπλισμού.
2.1.5. Επέκταση του σχεδίου κατά οργανικές πολεδομικές ενότητες (γειτονιές).
Η επέκταση του σχεδίου κατά γειτονιές γίνεται με εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για κοινωνική υποδομή. 2.2. Στα πλαίσια επαναπροσδιορισμού των κεντρικών περιοχών της Αθήνας και του Πειραιά και με στόχο τη γενικότερη ποιοτική αναβάθμισή τους, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για περιορισμό των κεντρικών λειτουργιών, απομάκρυνση του χονδρεμπορίου και των οχληρών βιομηχανιών και επαναφορά της κατοικίας για ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα των περιοχών και του ρόλου τους ως μητροπολιτικών κέντρων διεθνούς ακτινοβολίας. Ειδικότερα, στην κεντρική περιοχή της Αθήνας διαμορφώνεται το οδικό δίκτυο έτσι ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό η διαμπερής διέλευση οχημάτων μέσα από τις οικιστικές ενότητες (γειτονιές, συνοικίες)και δημιουργείται ενιαίο δίκτυο ροής πεζών, ελεύθετων και διστορικών χώρων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αναβάθμιση του δυτικού τμήματος της κεντρικής περιοχής της Αθήνας με μεταφορά σ'αυτό πολιτιστικών και διοικητικών λειτουργιών με εστίες τις περιοχές Γκαζιού, Κεραμεικού, τις περιοχές των σταθμών Λαρίσης, Πελοποννήσου και την Ιερά Οδό.
2.3 Για την ανακατανομή δομικών χρήσεων με στόχο την άνετη λειτουργία της πόλης και τη διευκόλυνση ή τον περιορισμό των μετακινήσεων από τους τόπους κατοικίας στους τόπους εργασία, κατανάλωσης και αναψυχής, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
α. Για τη Διοίκηση. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και επεκτείνεται σταδιακά η χωροθέτηση της κεντρικής δημόσιας διοίκησης επιτελικού επιπέδου (υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις) στο δυτικό λεκανοπέδιο και σε άλλες περιοχές σε συνάρτηση με τα δευτερεύοντα κέντρα χωροταξικής υποενότητας λεκανοπεδίου, τα κέντρα δήμου με υπερτοπική σημασία καθώς και τους άξονες του βασικού οδικού δικτύου και τις γραμμές και τους σταθμούς του ΗΣΑΠ.
β. Για το χονδρεμπόριο, αποθήκες. Δημιουργείται σύστημα σύγχρονων κέντρων αποθήκευσης, διακίνησης και διαχείρησης προϊόντων, επιπέδου χωροταξικής ενότητας και υποενότητας σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις κοντά σε οδικούς και μεταφορικούς άξονες με επαρκή κυκλοφοριακή και μεταφορική ικανότητα. Χωροθετούνται συναφείς λειτουργίες (γραφεία μεταφοράς, τελωνεία, βιοτεχνίες συσκευασίας και τυποποίησης) σε συνδυασμό με τα παραπάνω κέντρα.
γ. Για τη μεταποίηση. Κατανομή ελαφρών και μή οχληρών μονάδων μεταποίησης σε ολόκληρη την έκταση του αστικού ιστού, σε θέσεις προφυλαγμένες σε σχέση με τις περιοχές κατοικίας, με δημιουργία βιοτεχνικών πάρκων   και βιοτεχνικών κτιρίων. Ανακατανομή θέσεων απασχόλησης στη μεταποίηση σε ολόκληρη την έκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οργάνωση και ανάπλαση των παραδοσιακών περιοχών Βιομηχανικής συγκέντρωσης σε βιομηχανικά πάρκα με παράλληλη εξασφάλιση των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. Οργάνωση νέων Βιομηχανιών και βιοτεχνικών πάρκων σε ικανή απόσταση από περιοχές κατοικίας για συγκεντρωση ομοειδών οχληρών κλάδων της μεταποίησης, όπως των χυτηρίων, των κεραμοποιείων, των σιδηροβιοτεχνιών, των ασφαλτικών ,των βυρσοδεψείων, των επιμεταλλωτηρίων, των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων που είναι διάσπαρτα στην έκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος. Δημιουργία ειδικών Βιομηχανικών περιοχών για ελαφρές γεωργικές βιομηχανίες. Ενίσχυση επιλεγμένων κλάδων εντατικής και εξειδικευμένης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν-1262/82 και Ν-1360/83. Συγκέντρωση των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις εκτός του λεκανοπεδίου, καθώς και επιλογή κατάλληλων θέσεων για παραπέρα επεξεργασία και αξιοποίηση των αδρανών υλικών.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδονται μέσα σ'ένα χρόνο από τη 18-12-85 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν-1515/85), καθορίζονται οι θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
δ. Για την αναψυχή-ψυχαγωγία υπερτοπικής σημασίας. Δημιουργία συστήματος μεγάλων υπορτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών που εξυπηρετούν ολόκληρη την έκταση της πόλης:
Στο Φαληρικό Ορμο με προσχώσεις μεγάλης κλίμακας στη λοφοσειρά των Τουρκοβουνίων με ανάπλαση των ανενεργών λατομείων, στην Πεντέλη με ταυτόχρονη ανασυγκρότηση του τοπίου στο Αγάλεω με συνολική ανάπλαση του ορεινού όγκου σε μεγάλο πάρκο και με εστίες τα λατομεία Νίκαιας (Σελεπίτσαρη), Κορυδαλλού και Πετρούπολης, στα λατομεία του Βύρωνα και στη χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ στη Βούλα, στην περιοχή του παλιού πυριτιδοποιείου στο Αιγάλεω, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής και στο Γουδί, στην έκταση ιδιοκτησίας των Δήμων Αθήνας και Ζωγράφου, στον Πύργο Βασιλίσσης, στον Αγ. Κοσμά και στις Αλυκές Αναβύσσου οπου θα περιληφθούν και οι νέες εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου και οργάνωση λιμένων σκαφών αναψυχής για την εξυπηρέτηση των αν αναγκών σε θαλάσσια αναψυχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Δημιουργία ενιαίου δικτύου σε ολόκληρη την έκταση του ηπειρωτικού τμήματος της περιοχής της Αθήνας με κατά το δυνατό σύνδεση και ενοποίηση των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας των ελευθέρων χώρων και πεζοδρόμων, των ιστορικών αρχαιολογικών τόπων, του περιαστικού πρασίνου, των ορεινών όγκων  και των ακτών. Διαμόρφωση ενιαίου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.
2.4. Για τη βελτίωση και οργάνωση ενιαίου συστήματος μεταφορών δημιουργούνται:
Κύριο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών με μέσα υψηλής μεταφορικής ικανότητας και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση (κυρίως σύστημα μέσων σταθερής τροχιάς). Σύστημα οδικών δακτυλίων με σκοπό το μετασχηματισμό του σημερινού ακτινικού οδικού δικτύου σε ακτινικό-δακτυλιακό. Λειτουργική διασύνδεση όλων των μέσων μεταφοράς και ειδικότερα των λεωφορειακών γραμμών, των σιδηροδρομικών γραμμών, ταξί και των ιδιωτικών λεωφορείων. Χώροι στάθμευσης σε άμεση συσχέτιση με τους οδικούς δακτυλίους και τους σταθμούς του κύριου δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών. Χερσαίοι τερματικοί σταθμοί στη δυτική περιοχή του δήμου Αθηναίων για τη σύνδεση του αστικού συγκοινωνιακού δικτύου με το υπεραστικό. Ιεραρχημένο υποσύστημα λιμανιών με διαφοροποίηση ως προς το χαρακτήρα τους (επιβατικά, εμπορικά) έχοντας κύριο επιβατικό λιμάνι τον Πειραιά και κύριο εμπορευματικό το Κερατσίνι. Μεταφορικό σύστημα ειδικά για τις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά με δίκτυο ηλεκτροκίνητων μέσων. Νέος αερολιμένας στα Σπάτα. Νέες γραμμές αστικού σιδηροδρόμου (Πειραιάς, Αιγάλεω, Γέρακας και Περιστέρι, Γλυφάδα). Νέες γραμμές προαστιακού τραίνου. Νέες οδικές συνδέσεις: Ελληνικού, Αεροδρομίου Σπάτων, Ζεύξη Περάματος, Σαλαμίνας.
2.5 Για την ποιοτική αναβάθμιση της πρωτεύουσας, προωθούνται οι πιο κάτω ποιοτικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας:
Η ενοποίηση και ανάδειξη των μεγάλων ιστορικών χώρων και η ανάδειξη αξόνων με ιστορική σημασία όπως η Ιερά Οδός και η οδός Πανεπιστημίου. Η ποιοτική αναβάθμιση των παραδοσιακών περιοχών της Αθήνας και του Πειραιά, όπως της Πλάκας, του Θησείου, του Μεταξουργείου, του Ψυρρή, της περιοχής της πλατείας Κουμουνδούρου, του ιστορικού κέντρου του Πειραιά, των ακτών της Πειραϊκής και των περιοχών των επιβατικών λιμανιών. Επίσης η ποιοτική αναβάθμιση των παραδοσιακών περιοχών των άλλων οικισμών και δήμων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Η ανάπλαση παλιών προσφυγικών περιοχών όπως στην Καισαριανή, Φιλαδέλφεια, Νίκαια, Κουντουριώτικα. Η εξυγίανση έντονα υποβαθμισμένων περιοχών, όπως της περιοχής του εργοστασίου της Δραπετσώνας και των ακτών του Ασπροπύργου και του Περάματος.
3. Ειδικότερες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τη βελτίωση του περιβάλλοντος της πρωτεύουσας.
3.1 Πραγματοποιούνται τα απαραίτητα έργα υποδομής για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση την υγρών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου, τη δημουργία εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων στην Ψυτάλλεια, τη λειτουργία κέντρου επεξεργασίας βοθρολυμάτων και αστικών υγρών λυμάτων στη Μεταμόρφωση, τη δημιουργία κέντρου επεξεργασίας επικίνδυνων ελαιωδών και τοξικών υλικών.
Οι περιοχές των λιμνών Υλίκης και Μαραθώνα προστατεύονται ειδικά με στόχο την πρόληψη της ρύπανσής τους για να μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ταμιευτήρες αυτοί ως εναλλακτική λύση ύδρευσης για την πρωτεύουσα.
Εξασφαλίζονται οι απαραίτητες εκτάσεις και εξοπλίζονται με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης για α) τη διάθεση των οικιακών απορριμμάτων, β) τη δημιουργία κέντρου επεξεργασίας επικίνδυνων ελαιωδών και τοξικών υλικών, γ) την τελική διάθεση στερεών αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης, δ) την ασφαλή υπεδάφια διάθεση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων, ε) την τελική διάθεση παλαιών οχημάτων, στ) την απόθεση προϊόντων εκσκαφής και κατεδαφίσεων.
Διευκολύνονται τα προγράμματα ανακύκλωσης των κάθε είδους στερεών αποβλήτων.
3.2 Το ενεργειακό σύστημα της πρωτεύουσας οργανώνεται και βελτιώνεται με στόχο την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
3.3 Αναθεωρείται η φορολογική και δασμολογική πολιτική για τα εισαγόμενα ή εγχώρια παραγόμενα οχήματα έτσι ώστε να συσχετίζονται με τον κυβισμό και τις εκπομπές καυσαερίων.
Παρέχονται οικονομικά κίνητρα σε κατόχους επαγγελματικών ή ιδιωτικής χρήσης οχημάτων για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων της παρ.4 του Αρθ-18.
3.4 Καταρτίζεται και εφαρμόζεται πρόγραμμα επιμόρφωσης και λαϊκής ενημέρωσης για θέματα προστασίας περιβάλλοντος με τη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Β. Διαγράμματα. Το διάγραμμα 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του Αρθ-11 του Ν-1955/91 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του Αρθ-11 του Ν-2052/92, έχει δημοσιευτεί στα (ΦΕΚ-112/Α/91) και (ΦΕΚ-94/Α/92). Τα λοιπά διαγράμματα του Αρθ-4 του Ν-1515/85 έχουν δημοσιευθεί στο (ΦΕΚ-18/Α/85).
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002