Χωροταξικός Σχεδιασμός και Πολιτική γης Άρθρα 1 έως 7
 
Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-1
(Αρθ-1 Ν-360/76, Αρθ-2 παρ.3 Ν-1032/80)
ΟΡΙΣΜΟΙ
Στο παρόν κεφάλαιο νοούνται:
1. Ως χωροταξικό "σχέδιο": Σύνολο κειμένων και σχεδίων με τα οποία εκφράζονται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις της ακολουθητέας χωροταξικής πολιτικής, στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και καθορίζονται, κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα:
α) Η κατανομή και διάρθρωση του πληθυσμού, σε συνάρτηση με το πλέγμα δραστηριοτήτων, κατά τομείς παραγωγής.
β) Η καταμονή και διάρθρωση των χρήσεων χώρου, κατά λειτουργίες και τομείς παραγωγής.
γ) Τα Εθνικά συγκοινωνιακά δίκτυα και τα υπόλοιπα δίκτυα κοινωνικής, οικονομικής και διοικητικής υποδομής.
δ) Οι εθνικοί δρυμοί, οι ζώνες πρασίνου και οι σημαντικοί προς διαφύλαξη και προστασία χώροι,
ε) Τα γενικά πλαίσια, οι όροι και οι περιορισμοί για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.
στ) 'Αλλα κατά την κρίση του Υπουργού Περιβάλλοντας Χωτοταξίας και Δημοσίων 'Εργων συναφή στοιχεία.
2. Ως χωροταξικό "πρόγραμμα": Σύνολο κειμένων και σχεδίων με τα οποία καθορίζονται οι απαιτούμενες για την εφαρμογή του αντιστοίχου χωροταξικού σχεδίου παρεμβάσεις, με τις φάσεις πραγματοποίησης και χρηματοδότησης αυτών, καθώς και τα θεσμικά, οικονομικά και διοικητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το σκοπό αυτό.
3. Ως "εθνικό" το χωροταξικό σχέδιο ή πρόγραμμα, αυτό που αναφέρεται στο σύνολο της χώρας ,ως "περιφερειακό" αυτό που αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα αυτής και ως "ειδικό" αυτό που αναφέρεται σε συγκεκριμένο τομέα παραγωγής, λειτουργία, δραστηριότητα ή δίκτυο υποδομής.
4. Ως "χρήση χώρου": Ο τρόπος της ενδεδειγμένης λειτουργικής χρησιμοποίησης ζώνης, περιοχής ή τμήματος του χερσαίου και θαλασσίου χώρου,με τους σε αυτούς περιλαμβανομένους φυσικούς πόρους, ύδατα, κτίσματα και έργα υποδομής.
5. Ως "φυσικό περιβάλλον": Ο περιβάλλων τον άνθρωπο χερσαίος θαλάσσιος και εναέριος χώρος ,με τη χλωρίδα, πανίδα και τους φυσικούς πόρους που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
6. Ως "πολιτιστικό περιβάλλον": Τα ανθρωπογενή στοιχεία πολιτισμού και χατακτηριστικά, 'όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την παρέμβαση και τις σχέσεις του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, περιλαμβανομένων των ιστορικών χώρων ως και της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εν γένει κληρονομιάς της χώρας.
7. Ως "προστασία του περιβάλλοντος".
α) Η διατήρηση του χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση των σχέσεων που έχουν διαμορφωθεί μεταξύ των στοιχείων αυτού, ως οικοσυστήματος
β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις ζημιογόνες επιπτώσεις από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων του ανθρώπου.
γ) Η διαφύλαξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και των ιστορικών χώρων στους οποίους αυτό διαμορφώθηκε.
δ) Ο έλεγχος της αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στο χώρο με σκοπό την εναρμόνιση των σχέσεων μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της οικονομικής δράσης του ανθρώπου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-2
(Αρθ-2 παρ.2, 3, και 4 Ν-360/76, Αρθ-2 παρ.1, Ν-1032/80, Αρθ-31 παρ.1 Ν-1650/86)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
(Αρθ-2 παρ.2, 3, και 4 Ν-360/76, Αρθ-2 παρ.1, Ν-1032/80, Αρθ-31 παρ.1 Ν-1650/86)
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων είναι αποκλειστικά αρμόδιο:
α) Για τη χάραξη και έκφραση της γενικής πολιτικής σχετικά με τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων για τον έλεγχο της εφαρμογής και το συντονισμό των ειδικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος των επί μέρους φορέων, καθώς και την κάλυψη θεμάτων περιβάλλοντος που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες άλλου φορέα.
β) Για την κατά τις διατάξεις του παρόντος σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αναθεώρηση και τη μέριμνα για την έγκριση και εφαρμογή εθνικών, περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων και την εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών από άλλους αρμοδίους φορείς.
γ) Για τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αναθεώρηση περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών προγραμμάτων εντός του πλαισίου των περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που καταρτίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τη μέριμνα για την έγκριση και εφαρμογή αυτών, καθώς και την εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής τοςυ από άλλους αρμοδίους φορείς. Στην έννοια της εφαρμογής των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνεται η εκτέλεση των δημοσίων έργων που προβλέπονται σ' αυτά για τα οποία υπάρχουν κατά τις κείμενες διατάξεις άλλοι αρμόδιοι φορείς.
2. Η εκπόνηση και εφαρμογή χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων καθώς και σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ή και από ειδικούς πόρους.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων μπορεί να μεταβιβάζονται, εν μέρει ή εν όλω, αρμοδιότητες συναφείς προς τον έλεγχο εφαρμογής των χωροταξικών σδεχίων και προγραμμάτων καθώς και σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και σε ειδικά αποκεντρωμένα όργανα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-3
(Αρθ-3 Ν-360/76, Αρθ-17 παρ.1 Ν-1032/80, Αρθ-24 παρ.3 Ν-1558/85)
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος αποτελούμενο από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών, Γεωργίας, Πολιτισμού, Βιομηχανίας,Ενέργειας και Τεχνολογίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Εμπορικής Ναυτιλίας. Στο Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχουν , καλούμενοι για το σκοπό αυτό από τον πρόεδρο του Συμβουλίου και άλλοι , αρμόδιοι για τα συζητούμενα θέματα υπουργοί ή υφυπουργοί.
Μπορούν επίσης καλούμενοι να μετέχουν , χωρίς ψήφο, εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή γενικά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή άλλων οργανισμών καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.
2. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, αναπληρούμενος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων εξυπηρετείται δε τούτο από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλονταος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.
3. Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου ανήκουν:
α) Η λήψη αποφάσεων για την ακολουθητέα πολιτική για γενικά θέματα που αφορούν τη χωροταξία και το περιβάλλον
β) Η λήψη αποφάσεων για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων περισσότερων υπηρεσιών σε οτι αφορά τη χωροταξία και το περιβάλλον
γ) Η έγκριση των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων και σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και η εναρμόνιση αυτών με τα σχέδια και προγράμματα ανάπτυξης.
δ) Η εποπτεία εφαρμογής των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ως και των σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
ε) Ο συντονισμός των φορέων εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-4
(Αρθ-5 Ν-360/76)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Τα εθνικά περιφερειακά και ειδικά χωροταξικά σχέδια και προγράμματα που έχουν εκπονηθεί, συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί σύμφωνα με την παρ.1 του Αρθ-2 του παρόντος, υποβάλλονται με εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλονταος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και έγκρίνονται από αυτό.
2. Το εθνικό χωροταξικό σχέδιο και προγραμμα, εγκρίνεται στη συνέχεια απότη Βουλή σύμφωνα με το Αρθ-79 παρ.8 του Συντάγματος, κατα διαστήματα σε που δεν μπορεί να υπερβούν της τριετία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων ενημερώνει τη Βουλή για την πορεία εφαρμογής του.
3. Τα περιφερειακά και ειδικά χωροταξιά σχέδια και προγράμματα μετά την έγκριση τους από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος δημοδιεύονται με τις σχετικές εγκριτικές πράξεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.Σχέδια και προγράμματα προτασίς του περιβάλλοντος εκπονούμενα από κρατικές υπηρεσίες ή άλλους φορείς εγκρίνονται ή αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και παρ.3 του παρόντος άρθρου.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-5
(Αρθ-6 Ν-360/76)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και αποκλειστικά αρμόδιο για τη χρηματοδότηση και εκπόνηση μελετών εθνικών, περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ή επί μέρους τμημάτων αυτών, με βάση προδιαγραφές που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Αυτές οι μελέτες ανατίθενται, με αποφάσεις του ιδίου Υπουργού σε κρατικές υπηρεσίες, επιστημονικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και σε συμβούλους μελετητές.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-6
(Αρθ-7 Ν-360/76)
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και του αρμόδιου κατα περίπτωση Υπουργού μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος που εκδίδεται κατά το Αρθ-3 παρ.3 περιπτ.(α) μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί ή κανόνες, ισχύοντες επί ορισμένο ή αόριστο χρόνο, στη δημιουργία ή ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών ή στη χρήση του χώρου σε συγκεκριμένες ζώνες ή περιοχές, σύμφωνα με το περιεχόμενο των εγκεκριμένων αντιστοίχων χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων και να επιβάλλονται όλα τα αναγκαία μέτρα και περιορισμοί για την προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
2. Οι προβλεπόμενες από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις διαδικασίες, αρμοδιότητες και προϋποθέσεις έκδοσης κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χωροταξία ή την προστασία του περιβάλλονταος, διατηρούνται εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Οι εφεξής εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις που απροαναφέρονται πρέπει επί ποινή απολύτου ακυρότητας να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και με τα εγκριθέντα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα ή τα σχέδια και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος ,καθώς και με τα υπόλοιπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα ή αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξία και Περιβάλλοντος ή των αρμοδίων υπουργών.
3. Μέσα σε 5 έτη από την έγκριση χωροταξικού σχεδίου και προγράμματος αναθεωρούνται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται, προσαρμοζόμενα ανάλογα, εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια ή σχέδια πόλεως ή άλλα επί μέρους σχέδια της περιοχής αυτών ή σχέδια τομέων παραγωγής, τα οποία σε κάθε περίπτωση διατηρούν την ισχύ τους μέχρι να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν. Εάν παρέλθει άπρακτη ή παραπάνω προθεσμία αυτά καθίστανται απόλυτα άκυρα, ως προς διατάξεις τους που αντίκεινται στο εγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο και πρόγραμμα.
4. Μέχρι την έγκριση των αντιστοίχων χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ή των σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και για χρονικό διάστημα δύο ετών κατ' ανώτατο όριο μπορεί με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου να επιβάλλονται περιορισμοί χρήσης χώρου και ανάπτυξης δραστηριοτήτων μέσα σε περιοχές και ζώνες της χώρας.
5. Για την εφαρμογή των εγκεκριμένων, κατά τις διατάξεις του παρόντος, εθνικών περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ή και τμημάτων αυτών λογιζόμενη ως αποτελούσα δημόσια ωφέλεια, μπορεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Οικονομικών να κυρύσσονται ως αναγκαστικά απαλλοτριωτέες εκτάσεις περιλαμβανόμενες στα όρια των παραπάνω σχεδίων.
6. Από την 22-6-76 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-360/76), η εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκτέλεση έργων, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και λειτουργιών καθώς και κάθε ενέργεια που σχετίζεται με τη χρήση του χώρου ή που μπορεί να αλλοιώσει τη μορφή του περιβάλλοντος, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων που βρίσκονται σε ισχύ.
 
>>>   >>>>
Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-Ι > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-7
(Αρθ-8 Ν-360/76)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1. Προγράμματα ή δραστηριότητες των υπουργείων και των υπόλοιπων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, που έχουν σχέση με το αντικείμενο και περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, προσαρμόζονται, εναρμονίζονται η εντάσσονται στα ισχύοντα κάθε φορά χωροταξικά σχέδια και προγράμματα καθώς και σχέδια και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με όρους που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.
2. Οι διοικητικές μονάδες προστασίας του περιβάλλοντος που λειτουργούν ή συνιστώνται στο εξής κατά υποργείο και επιμέρους φορείς ασκούν τις αρμοδιότητες τους μέσα στα πλαίσια του παρόνταος κεφαλαίου, καθώς και των κατευθύνσεων και της πολιτικής της Κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος που εκφράζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, το οποίο είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν για τα οικεία θέματα.
3. Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων είναι αρμόδια για τη επεξεργασία ενιαίου προγράμματος συμμετοχής των χώρας στις εργασίες και δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και χωροταξίας.
 
 
>>>   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002