Κατάργηση χρήσεων γης

  • 06 Ιανουαρίου 2016
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας 449/93 21.5.2016 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», επειδή το υπάρχων πλαίσιο σχεδιασμού του Κεφ.Β Κατηγορίες και Περιεχόμενο χρήσεων γης του Ν.4269/14, δεν μπορεί να αποβεί αποτελεσματικό ούτε για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος ούτε για την διασφάλιση ισονομίας και ασφάλειας δικαίου για τους ιδιώτες επενδυτές στην γη. Για τον λόγο αυτό και με γνώμονα τη διασφάλιση και ενίσχυση του πολεοδομικού κεκτημένου, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική έκθεση, το ΥΠΕΝ προχωρά στον επανασχεδιασμό των κατηγοριών χρήσεων γης και προτείνει την κατάργηση του υφιστάμενου καθεστώτος του Κεφ.Β (άρθρα 14-33) του Ν.4269/14.

Το άρθρο 238 του σχεδίου νόμου που ψηφίσθηκε από την ολομέλεια της βουλής στης 23.5.2015, αναφέρεται ως εξής:

Άρθρο 238

1. Τα άρθρα 14 έως και 33 του ν. 4269/2014 (Α 142) καταργούνται. Από την κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων και μέχρι την έκδοση του π.δ. που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α 148), εφαρμόζεται το από 23.2/6.3.1987 π.δ. "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης", (Δ 166)."

2. Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού χωροταξικού - πολεοδομικού επιπέδου οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν με εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β του ν. 4269/2014 ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές, εφόσον κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης, έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι του προηγούμενου εδαφίου με αίτηση τους στην αρμόδια υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρούσας μεταβατικής διάταξης.

Ήδη ισχύς νόμου από 27.5.2016 (ημ/νία κυκλοφορίας του τεύχους 31.05.2016) κατ' άρθρο 238 παρ. 1 κ' 2 και άρθρο 240 του Ν.4389/16 ΦΕΚ 94Α/27.05.2016
 
Επιστροφή