Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Θέατρα και Κινηματογράφοι

  • 26 Ιουνίου 2017

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), Θέατρα και Κινηματογράφοι, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Με απόφαση Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε σήμερα, επαναπροσδιορίζονται, οι γενικοί υγειονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.
Η απόφαση αυτή προβλέπει, τις νέες προδιαγραφές, των κύριων και βοηθητικών χώρων μιας επιχείρησης. Ορίζονται, νέες ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής για το κτίριο, τους χώρους, τα δάπεδα, τους τοίχους, κ.α.. Ορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού πληθυσμού αποχωρητηρίων (wc), προβλέπεται , νέα κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ως προς την εκτίμηση επιπέδου κινδύνου, κρίσιμο για την συνύπαρξή τους.
Τέλος, με την απόφαση αυτή (ΦΕΚ 2161Β) ολοκληρώνεται το πλαίσιο αδειοδοτικής διαδικασίας των ΚΥΕ, Θεάτρων και Κινηματογράφων, εναρμονιζόμενο πλήρως προς της κατευθύνσεις του Ν. 4442/16.
Ενημερωθείτε από την βάση δεδομένων της Δομικής για όλο το νομοθετικό πλαίσιο.
 
 
 
 
 

Επιστροφή