Κεραιοσυστήματα

  • 10 Οκτωβρίου 2016

Παράταση προθεσμίας έως 30-9-17 για την υποχρέωση λήψης άδειας όλων των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πάροχοι δικτύου καθώς και νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί - Αρθ-78 του Ν-4427/16 ΦΕΚ-188/Α/8-10-16.
Περαιτέρω ζητήματα αδειοδότησης στη σελ. 246 και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη σελ. 279 του ΝΟΚ ΄Β΄ έκδοση
 

Επιστροφή