Αποφ-47926/5/10-16

  • 09 Οκτωβρίου 2016

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ-3232/Β/7-10-16 η Αποφ-47926/5/10-16 των Υπ. Οικονομικών - Π.Ε.Ν και Αν.Υ.Π.Ε.Ν σχετικά με την #παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν-4178/13 και τροποποίηση της Αποφ-2254/30-9-13.
Σύμφωνα με αυτή η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν-4178/13 για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του Αρθ-9 αυτού παρατείνεται για 4 μήνες, ήτοι έως την 8-2-17 με την πάροδο συνολικά σαράντα δύο (42) μηνών από τη δημοσίευση του Ν-4178/13.
 

Επιστροφή