Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων

  • 07 Σεπτεμβρίου 2018

Νέα πρότυπα και προδιαγραφές ισχύουν για τις μελέτες πυροπροστασίας κτιρίων. Αντικαταστάθηκε το καθεστώς του π.δ. 71/1988, εκδόθηκε νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων, ο οποίος έχει εφαρμογή σε νέες αλλά και σε υφιστάμενες κατασκευές που ανεγείρονται από τις 7.8.2018 και μετά.

Το νέο, π.δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80Α) που εκδόθηκε με καθυστέρηση 4 ετών, εναρμονίζεται με τις κατηγορίες χρήσεων όπως ορίζονται βάσει Κτιριοδομικού Κανονισμού του 1989, ενώ λαμβάνει υπ΄ όψιν του, ήδη ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, επαναπροσδιορίζοντας τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό της παθητικής πυροπροστασίας, καθώς και τη λήψη μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στα κτήρια.

Αντιμετωπίζονται οι μεικτές χρήσεις και προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για αιτήσεις οικοδομικών αδειών με μελέτες που εκπονήθηκαν με το προηγούμενο κανονισμό.

Ο κανονισμός δεν έχει εφαρμογή σε μνημεία, διατηρητέα και παραδοσιακά κτίρια.

Δες το ΦΕΚ 80Α με κλικ εδώ, δες τα κείμενα πως καταχωρούνται στη βάση δεδομένων με κλικ εδώ

Επιστροφή