Δημοσίευση σημαντικών πολεοδομικών θεμάτων

 • 07 Αυγούστου 2016
Ο Ν-4403/16 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-125/Α/7-7-16 διαλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για:
 

 • τεχνικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς κ.α.), αντιστοίχιση αδειών, έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας
 • ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων, ολοκλήρωση έργων, εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων, οριοθέτηση, εισφορά σε γη
 • βιομηχανικές εγκαταστάσεις Αττικής, εκσυγχρονισμός, χρήσεις γης
 • βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αδειοδότηση, τεχνική ανασυγκρότηση (Αρθ-15 έως Αρθ-19 και Αρθ-22 του Νόμου)
 • φούρνους, αδειοδότηση (Αρθ-21)
 • Κατάργηση του μέρους Β του Ν-4281/14 (τη εξαιρέσει των Αρθ-134 έως Αρθ-138, Αρθ-139, Αρθ-157 και παρ.5 Αρθ-201 αυτού) περί κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Η έναρξη ισχύος του κεφ.Β του νόμου αυτού, που αρχικά αντικαθιστούσε θέματα του Ν-3669/08 (κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων), είχε μετατεθεί από την 1-3-15:
  • ως τις 31-12-15 με την παρ.1 Αρθ-37 του Ν-4320/15 ΦΕΚ-29/Α/19-3-15
  • ως τις 29-2-16 με την παρ.1 Αρθ-5 του Ν-4354/15 ΦΕΚ-176/Α/16-12-15
  • ως τις 30-4-16 με το Αρθ-93 του Ν-4368/16 ΦΕΚ-21/Α/21-2-16
  • ως την 1-6-16 με το Αρθ-3 του Ν-4380/16 ΦΕΚ-66/Α/15-4-16
  • ως την 1-7-16 με το Αρθ-2 του Ν-4392/16 ΦΕΚ-100/Α/31-5-16 (Αρθ-57)
 • παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, camping ή κέντρα αναψυχης
 • καθορισμός αιγιαλού, παράταση προθεσμιών (Αρθ-61 και Αρθ-62)
 • ξενοδοχειακά καταλύματα, ΕΣΛ - αδειοδότηση (Αρθ-66)
 • ενεργειακούς επιθεωρητές, παράταση προθεσμίας πιστοποίησης (Αρθ-67).
Επιστροφή