Κατάργηση μέρους Β Ν-4281/14

  • 07 Αυγούστου 2016
Με το Αρθ-57 του Ν-4403/16 ΦΕΚ-125/Α/7-7-16 καταργήθηκε το μέρος Β του Ν-4281/14 (τη εξαιρέσει των Αρθ-134 έως Αρθ-138, Αρθ-139, Αρθ-157 και παρ.5 Αρθ-201 αυτού) περί κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Η έναρξη ισχύος του κεφ.Β του νόμου αυτού, που αρχικά αντικαθιστούσε θέματα του Ν-3669/08 (κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων), είχε μετατεθεί από την 1-3-15:
 
 
 
 
 
 
 

  • ως τις 31-12-15 με την παρ.1 Αρθ-37 του Ν-4320/15 ΦΕΚ-29/Α/19-3-15
  • ως τις 29-2-16 με την παρ.1 Αρθ-5 του Ν-4354/15 ΦΕΚ-176/Α/16-12-15
  • ως τις 30-4-16 με το Αρθ-93 του Ν-4368/16 ΦΕΚ-21/Α/21-2-16
  • ως την 1-6-16 με το Αρθ-3 του Ν-4380/16 ΦΕΚ-66/Α/15-4-16
  • ως την 1-7-16 με το Αρθ-2 του Ν-4392/16 ΦΕΚ-100/Α/31-5-16

Συνεπώς, οι διατάξεις του νόμου 3669/08 που εσκοπείτο να αντικατασταθούν από την 1-3-15, μετά τις ανωτέρω παρατάσεις προθεσμιών και την τελευταία εξέλιξη του Αρθ-57 του Ν-4403/16, εξακολουθούν να ισχύουν.

Αυτό, μέχρι την ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που θα κινείται στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, με άξονα τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης (αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας 17/17 13-3-15 που κατατέθηκε προς ψήφιση στο σχέδιο του Ν-4320/15).
 
 
 
 
 
 
 

Επιστροφή