Με μια ματιά σε Θέματα αδειών
Δικαιολογητικά
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Οδηγία Από τη Δομική Ενημέρωση
 
Α.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
   
1.
Αίτηση του ιδιοκτήτη.
2.
Δήλωση του ιδιοκτήτη για την ανάθεση μελέτης και επίβλεψης των εργασιών (ΦΕΚ-394/Δ/83, ΠΔ-3/8-9-83 Αρθ-3 παρ.8).
3.
Δήλωση ανάληψης της μελέτης και επίβλεψης του έργου από τον μηχανικό (ΦΕΚ-394/Δ/83).
4.
Προϋπολογισμός του έργου και υπολογισμός αμοιβής των μελετών (ΠΔ-515/89 και η Αποφ-81304/6083/89).
5.
Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΕ (ΒΔ-188/66 ΦΕΚ-45/Α/66 και ΠΔ-696/74 Αρθ-104 παρ.2).
6.
(Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη (ΦΕΚ-508/Β/90)).
7.
Βεβαίωση για το υψόμετρο του πεζοδρομίου από τον Δήμο ή την Κοινότητα (παρ.3 του Αρθ-10 του Ν-1577/85 ΓΟΚ 85).
8.
Τεχνική έκθεση για τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής ή διάγραμμα εφαρμογής (Εγκ-98/89).
9.
Οικοδομικές άδειες υπαρχόντων κτισμάτων στο οικόπεδο.
10.
Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (Αποφ-17112/18-534/83 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος).
11.
Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για την εξόφληση των εισφορών από τον μηχανικό (κοινή Αποφ-69509/1079/86 Υπουργού Προεδρίας και περιβάλλοντος ΦΕΚ-854/Β/86).
12.
Για να είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου είναι απαραίτητη η εγγραφή του μηχανικού στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο (Εγκ-66/87).
13.
Για την εγγραφή μηχανικών στα μητρώα των Πολεοδομικών Υπηρεσιών ισχύει η Εγκ-Α17131/21-1-66 όπως συμπληρώθηκε με την Εγκ-Α38/3-2-68 (αριθ. πρωτ.24270 του ΥΔΕ). Απαιτείται: 1ον Αίτηση, 2ον Aστυνομική ταυτότητα, 3ον Βεβαίωση ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ και 4ον Φωτογραφία του Μηχανικού.
   
Β. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
   
1.
Δήλωση Διπλωματούχου μηχανικού ή εργολάβου για κατασκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα (σύμφωνα με το ΒΔ-22/18-2-54 περί κανονισμών για τη μελέτη και εκτέλεση οικοδομικών έργων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος).
2.
Απόφαση Νομάρχη σύμφωνα με τα Αρθ-4 και Αρθ-45 του ΝΔ/17-1-23 για αποκλεισμένα οικόπεδα.
3.
Τίτλος ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής όταν το οικόπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.
4.
Τίτλος ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής όταν το οικόπεδο είναι άρτιο κατά παρέκκλιση (Εγκ-123/83).
5.
Συμβολαιογραφική Δήλωση και πιστοποιητικό μεταγραφής για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (Αρθ-1 παρ.2ββ Ν-1221/81).
6.
Απόδειξη καταβολής εισφοράς για την εκπλήρωση υποχρέωσης κατασκευής χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (Αρθ-1 παρ.2γ 3 Ν-1221/81).
7.
Διάγραμμα καθορισμού γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας για τα παραθαλάσσια γήπεδα (Αρθ-8 του ΑΝ-2344/40 ΦΕΚ-154/Α/40).
8.
Συμβολαιογραφική δήλωση και πιστοποιητικό μεταγραφής ότι τίθεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου (Εγκ-55/85 του ΥΧΟΠ).
   
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
   
1.
Διπλότυπη απόδειξη ΔΟΥ καταβολής των απαιτουμένων εισφορών (Ν-622/77 (ΦΕΚ-171/Α/77) και κοινής Αποφ-Ε30606/17-11-77 (ΦΕΚ-1249/Β/77).
2.
Αποδεικτικό ΔΟΥ προκαταβολής φόρου 4% για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων (Αρθ-44 παρ.4α του τρίτου μέρους του ΝΔ-3323/55) ή 10% για την εκπόνηση των λοιπών μελετών επί των αντιστοίχων αμοιβών.
3.
Απόδειξη καταβολής εισφορών μηχανικού υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ (κοινή Αποφ-69509/1079 των υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ-854/Β/86).
   
Δ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   
1.
Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης όταν το γήπεδο έχει πρόσωπο σε διεθνή, εθνικό, επαρχιακό δρόμο (ΒΔ-464/70 και ΒΔ-465/70).
2.
Έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων διάθεσης υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Αρθ-24 του ΒΔ-465/70 όπως αντικαταστάθηκε με το Αρθ-6 του ΠΔ-143/89 (Εγκ-30/90).
3.
Βεβαίωση της ΔΕΗ για την ανάγκη κατασκευής ή μη υποσταθμού, όταν ο όγκος της οικοδομής υπερβαίνει τα 2500 μ3 (υπολογίζεται όλος ο όγκος του κτιρίου που προκύπτει με πλήρη εξάντληση του συντελεστή δόμησης Εγκ-4/77 του ΥΔΕ και Εγκ-69/84 του ΥΧΟΠ).
4.
Έγκριση ύψους της οικοδομής από την ΔΕΗ όταν εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης διασχίζουν το οικόπεδο (ΠΔ-3/8-9-83 (ΦΕΚ-394/Δ/83).
5.
Έγκριση από το Υπουργ. Πολιτισμού ή από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για κηρυγμένα ιστορικά κτίρια, μνημεία, έργα τέχνης κλπ (Εγκ-149/84).
6.
Έγκριση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε προσφυγικούς οικισμούς, ότι δεν ανακλήθηκε το παραχωρητήριο.
7.
Έγκριση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών για κτίρια Κλινικών, Νοσοκομείων κλπ.
8.
Έγκριση του Υπουργείου Βιομηχανίας, για βιομηχανική εγκατάσταση (Αρθ-1 και Αρθ-4 του ΠΔ-1180/81 ΦΕΚ-203/Α/81).
9.
Έγκριση ύψους του κτιρίου από την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όταν η οικοδομή βρίσκεται κοντά σε Αεροδρόμια.
10.
Έγκριση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών για κτίρια σταθμών αυτοκινήτων.
11.
Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, για κτίρια εκπαιδευτηρίων κλπ.
12.
Έγκριση από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων, όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο και ζητείται άδεια ανέγερσης ή εκσκαφών.
13.
Έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για αθλητικές εγκαταστάσεις.
14.
Έγκριση του ΕΟΤ για τουριστικές εγκαταστάσεις.
15.
Έγκριση της ΔΕΦΑ όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που υπάρχει δίκτυο φωταερίου.
 
Δικαιολογητικά
   >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002